ВІЙСЬКОВА ОСВІТА І НАУКА: ДО ПИТАННЯ НОВЕЛІЗАЦІЇ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022-06-27
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
На думку автора роботи, нормативне закріплення ні в якому разі на порушує принципу автономії закладу вищої освіти, тобто самостійності, незалежності і відповідальності у прийнятті рішень стосовно розвитку академічних свобод, організації освітнього процесу, наукових досліджень, внутрішнього управління, економічної та іншої діяльності, самостійного добору і розстановки кадрів, та сприятиме усуненню існуючих проблем, пов’язаних з дуальністю нормативно-правового регулювання освітньої та наукової діяльності. In the opinion of the author of the work, the normative fixation in no way violates the principle of autonomy of the institution of higher education, i.e. autonomy, independence and responsibility in decision-making regarding the development of academic freedoms, the organization of the educational process, scientific research, internal management, economic and other activities, independent selection and personnel placement, and will contribute to the elimination of existing problems related to the duality of regulatory and legal regulation of educational and scientific activities.
Опис
Ключові слова
військова освіта, заклади вищої освіти із специфічними умовами, професійна компетентність, підготовка кадрів, military education, institutions of higher education with specific conditions, professional competence, personnel training
Бібліографічний опис
Албул С.В. ВІЙСЬКОВА ОСВІТА І НАУКА: ДО ПИТАННЯ НОВЕЛІЗАЦІЇ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ. Третій рівень освіти в Україні: особливості підготовки наукових та науково-педагогічних кадрів у сучасних умовах війни : матеріали всеукраїнського науково-педагогічного підвищення кваліфікації, 27 червня – 7 серпня 2022. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2022. С. 16 - 19.