Органи і служби в справах дітей у системі органів публічного адміністрування: питання правосуб'єктності

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
У статті розглянуто проблеми публічно- правових статусів служб у справах дітей при виконання ними функцій у сфері захисту прав дітей в Україні. Проаналізовано правову основу їхньої діяльності. Розглянуто основні функції та повноваження служб у справах дітей. Ак- центовано увагу на тому, що в Україні служби у справах дітей функціонують за двома моделя- ми: в системі органів державної виконавчої вла- ди та системі органів місцевого самоврядуван- ня. Встановлено, що публічно-правова природа повноважень служб у справах дітей полягає у тому, що вони вступають у правовідносини не від власного імені і не у своїх інтересах. З’ясовано, що служби у справах дітей, які не наділені органами місцевого самоврядуван- ня статусом юридичної особи, здійснюють свої публічно-правові функції у сфері ювеналь- них правовідносин через інші виконавчі органи місцевого самоврядування, як правило через виконавчі комітети. Наявність відомчої вертикалі від місцевої служби у справах дітей до центрального ор- гану виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері усиновлення та захисту прав дітей, вказує на централізовану діяльність цих органів, яка перебуває під пильною увагою і кон- тролем держави, та здійснюється у рамках єдиної національної політики у сфері забезпечен- ня прав дітей з регулятивними і контрольними повноваженнями центрального органу. The article deals with the public and legal status of juvenile services performing their functions in the field of protection of children’s rights in Ukraine. The legal basis for their activities has been analyzed. The main functions and powers of juvenile services have been described. Two models of the Ukrainian juvenile system have been elucidated: in the system of state executive bodies and in the municipal system. The characteristic feature of the public and legal nature of the powers of the juvenile units is that they represent not their own interests. It has been discovered that the Ukrainian juvenile services which are not registered as a legal entity perform their functions through other executive bodies, usually through executive committees. There is a vertical from the local juvenile service to the central executive body implementing state policy in the field of adoption and protection of children’s rights and it poits at centralization of these functions. Activities in the field of the protection of children’s rights are closely monitored and controlled by the state and are carried out within a single national policy with regulatory and supervisory powers of the central body.
Опис
Ключові слова
дитина, права дитини, за- хист прав, охорона прав, публічна адміністраціЯ, служба у справах дітей., child, children’s rights, protection of rights, public administration, juvenile service.
Бібліографічний опис
Стариченко А.О. Органи і служби в справах дітей у системі органів публічного адміністрування: питання правосуб'єктності // Право.ua. 2020. № 3. С. 89 - 94.