Правова природа договірних зобов'язань в умовах воєнного стану

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2024
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Юридичний науковий електронний журнал
Анотація
Стаття присвячена аналізу особливостей, які виникають при вчиненні договірних зобов’язань в умовах воєнного стану. В статті про аналізовано діюче цивільне законодавство, наукові публікації та судову практику з тематики дослідження. Зазначено, що вторгнення російської федерації на територію України суттєво вплинуло на майже всі сфери життєдіяльності україн ських громадян, включаючи можливість виконання їх цивільно-правових обов’язків, що може призвести до невиконання значної кількості цивільно-правових договорів, укладених в Україні. Зроблено висновок, що умови воєнного стану створюють складні виклики для виконання договірних зобов’язань, переносячи акцент з регулювання рутинних відносин на важливі аспекти національної безпеки та стабільності. Аналізуючи цей контекст, стає очевидним, що потрібно враховувати низку факторів для забезпечення ефективного функціонування системи договірних зобов’язань під час воєнного стану. Зазначено, що дипломатія та міжнародна співпраця виявляються ключовими елементами, які можуть сприяти розв’язанню конфлік тів та забезпеченню виконання договорів в умовах кризової ситуації. Спеціальні закони та механізми, які враховують гнучкість та осо бливості воєнного стану, дозволяють зберегти рівновагу між захистом національних інтересів та виконанням міжнародних зобов’язань. Встановлено необхідність врахування того, що в умовах воєнного стану прозорість, ефективна комунікація та гуманітарні винятки стають ще більш важливими. Розвиток міжнародних механізмів взаємодії та оперативна взаємодія між державами можуть значно полег шити розв’язання проблем та збереження важливих договірних відносин. Зроблено висновок про то, що вдосконалення системи виконання договірних зобов’язань в умовах воєнного стану вимагає комплек сного підходу, який об’єднує правові, дипломатичні та гуманітарні аспекти. Тільки такий підхід може забезпечити стійке функціонування договірної системи в умовах, коли вона найбільше випробовується і вимагає найбільшої уваги та обережності. The article is devoted to the analysis of the features that arise when performing contractual obligations under martial law. The article analyzes the current civil legislation, scientific publications and judicial practice on the subject of the study. It is noted that the invasion of the Russian Federation into the territory of Ukraine significantly affected almost all spheres of life of Ukrainian citizens, including the possibility of fulfilling their civil-law obligations, which may lead to non-fulfillment of a significant number of civil-law contracts concluded in Ukraine. It is concluded that martial law conditions create difficult challenges for the fulfillment of contractual obligations, shifting the emphasis from the regulation of routine relations to important aspects of national security and stability. Analyzing this context, it becomes clear that a number of factors must be taken into account in order to ensure the effective functioning of the system of contractual obligations during martial law. It was noted that diplomacy and international cooperation are key elements that can contribute to the resolution of conflicts and ensuring the fulfillment of agreements in a crisis situation. Special laws and mechanisms that take into account the flexibility and peculiarities of martial law allow maintaining a balance between the protection of national interests and the fulfillment of international obligations. The need to take into account the fact that transparency, effective communication and humanitarian exceptions become even more important in martial law conditions has been established. The development of international cooperation mechanisms and operational cooperation between states can significantly facilitate the resolution of problems and the preservation of important contractual relations. It was concluded that the improvement of the system of fulfillment of contractual obligations in the conditions of martial law requires a comprehensive approach that combines legal, diplomatic and humanitarian aspects. Only such an approach can ensure the stable functioning of the contractual system in the conditions when it is most tested and requires the most attention and caution.
Опис
Ключові слова
воєнний стан, форс-мажор, непереборна сила, укладення договору, зміна договору, розірвання договору, договірні зобов’язання, цивільне право. martial law, force majeure, force majeure, concluding a contract, changing the contract, terminating the contract, contractual obligations, civil law.
Бібліографічний опис
Резніченко, С. Правова природа договірних зобов'язань в умовах воєнного стану. Юридичний науковий електронний журнал. 2024. № 4. С. 208-210.