До проблем забезпечення навчально-педагогічного процесу в умовах правових режимів, направлених на захист населення від інфекційних хвороб

Анотація
Експоненціальна швидкість поширення коронавірусу COVID-19 та досвід країн, які раніше зіштовхнулися з проблемою, вказує на можливе застосування більш жорсткого правового режиму, який би зміг зменшити контактну комунікацію населення, - основного шляху поширення вірусу. Таким правовим режимом виступає адміністративно-правовий режим надзвичайного стану, до впровадження аналогів яких вдались уряди Китаю, Італії, Чехії, Ісландії, Болгарії, Естонії, Румунії, США та інших. Саме в умовах правового режиму надзвичайного стану, у порівнянні з правовим режимом карантину територій, забезпечується детальна регламентація діяльності органів публічної адміністрації; обмежується поведінка індивідуальних суб’єктів правовідносин; встановлюється особливий контроль за належним порядком виконання правил поведінки; застосувуються різних видів державного примусу за порушення режимних норм. The exponential expansion of the COVID-19 coronavirus and the expansion of the country, which had previously been affected by the problem, show that it is possible to stagnate a more severe legal regime, which will change the contact communication of the population, the main way to expand the virus. Such a legal regime is the administrative-legal regime of the supranational state, before the introduction of analogues of such, the orders of China, Italy, the Czech Republic, Iceland, Bulgaria, Estonia, Romania, the United States and others. It is in the conditions of the legal regime of a state of emergency, in comparison with the legal regime of quarantine of territories, that detailed regulation of the activities of public administration bodies is ensured; the behavior of individual subjects of legal relations is limited; a special control is established for the proper execution of the rules of conduct; various types of state coercion are applied for violation of regime norms.
Опис
Ключові слова
карантин, правовий режим забезпечуює захист населення від інфекційних хвороб, дистанційне навчання, коронавірусу COVID-19, quarantine, the legal regime ensures the protection of the population from infectious diseases, distance learning, the COVID-19 coronavirus
Бібліографічний опис
Кузнічено С.О., Стариченко А.О., Шильник І.І. До проблем забезпечення навчально-педагогічного процесу в умовах правових режимів, направлених на захист населення від інфекційних хвороб. Роль та місце правоохоронних органів у розбудові демократичної правової держави: матер. ХІІ міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 26 березня 2020 р. Одеса: ОДУВС, 2020. С.52-54.