ЗАГАЛЬНО ПРАВОВА СУТНІСТЬ ТА ПОВНИЙ ПЕРЕЛІК ОБСТАВИН, ЩО ВИКЛЮЧАЮТЬ АНТИСОЦІАЛЬНІСТЬ ДІЯННЯ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018-03-30
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Всі такого роду обставини мають набути загального правового значення, іменуватися як обставини, що виключають антисоціальність діяння і бути розміщені в окремій статті перспективного Конституційного кодексу України у такій редакції: «Передбачені Особливою частиною Антикримінального, Адміністративного, Трудового, Де-факто майново-договірного чи Де-юре майново-договірного кодексу України діяння втрачають свою антисоціальність і перетворюються у правомірні суспільно корисні діяння за наявності таких обставин: 1) сумлінне незнання відповідної норми правового акта; 2) конкуренції норм права; 3) короткочасної конкуренції правових статусів різних соціосуб’єктів; 4) необхідної оборони; 5) крайньої необхідності; 6) діяння у стані виправданого ризику;7 затримання особи, яка вчинила правопорушення; 8) скоєння правопорушення у наслідок психічного чи фізичного впливу; 9) вчинення правопорушення у результаті виконання законного наказу або розпорядження; 10) скоєння правопорушення у наслідок виконання спеціального завдання з попередження, виявлення, припинення і розкриття організованої групи правопорушників»; 11) протидії уявному антисоціальному діянню; 12) за наявності явної віктимної поведінки потерпілого»; 13) безпідставної відмови подружжя вступити у статеві відносини. Далі має бути наведене визначення сутності, підстав і меж дії кожної з вказаних обставин у контексті протидії будь-якому правопорушенню, а останньої із підстав – протидії зґвалтуванню чи статевому насильству. All such circumstances must acquire general legal significance, be referred to as circumstances that exclude the antisociality of the act and be placed in a separate article of the prospective Constitutional Code of Ukraine in the following wording: "Prescribed by the Special Part of the Anti-Criminal, Acts of the Administrative, Labor, De facto property-contractual or De-jure property-contractual code of Ukraine lose their anti-sociality and turn into legitimate socially useful acts in the presence of the following circumstances: 1) conscientious ignorance of the relevant norm of the legal act; 2) competition of legal norms; 3) short-term competition of legal statuses of various social entities; 4) necessary defense; 5) absolutely necessary; 6) acting in a state of justified risk; 7 detaining a person who has committed an offense; 8) committing an offense as a result of mental or physical influence; 9) commission of an offense as a result of the execution of a legal order or order; 10) commission of an offense as a result of execution a special task to prevent, identify, terminate and expose an organized group of offenders"; 11) countermeasures against a perceived anti-social act; 12) in the presence of clear victim behavior of the victim"; 13) groundless refusal of spouses to engage in sexual relations. Next, the definition of the essence, grounds and limits of action of each of the specified circumstances in the context of countering any offense, and the last of the grounds – countering rape or sexual violence, should be given.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Петриченко Ю.Д. ЗАГАЛЬНО ПРАВОВА СУТНІСТЬ ТА ПОВНИЙ ПЕРЕЛІК ОБСТАВИН, ЩО ВИКЛЮЧАЮТЬ АНТИСОЦІАЛЬНІСТЬ ДІЯННЯ. Роль та місце правоохоронних органів у розбудові демократичної правової держави: матеріали Х міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., м. Одеса, 30 березня 2018 р. — Одесса: ОДУВС, 2018. — 282 с. С. 253-254.