МИКОЛА ГОГОЛЬ: Романтичний світ козацької України

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2009
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Незважаючи на те, що геніальний українець Микола Васильович Гоголь поставив свій унікальний дар на службу культурі загальноімперській, російській (в листі до мате- рі в 1830 році він навіть зазначив: “Я буду писать на иностранном языке!”), він разом з тим блискуче репрезентував українську духовність, рідну українську культуру, україн- ську історію. Як справедливо відзначали його сучасники-мемуаристи, Гоголь був росій- ським письменником зі значним українським акцентом – у прямому й переносному значенні, – душа якого назавжди залишилась “на хуторі біля Диканьки”. Автор даного дослідження зосередив увагу саме на питаннях, тісно пов’язаних з українським образним світом письменника та його творів. Видання присвячене 200- річчю від дня народження українського генія, одного з найвидатніших творців світової культури. Despite the fact that the genius Ukrainian Mykola V. Gogol put his unique gift at the service of imperial, Russian culture (in a letter to his mother in 1830 he even said: "I will write in a foreign language!"), He nevertheless brilliantly represented Ukrainian spirituality, native Ukrainian culture, Ukrainian history. As his memoir contemporaries rightly pointed out, Gogol was a Russian writer with a significant Ukrainian accent - literally and figuratively - whose soul remained forever "on the farm near Dykanka." The author of this study focused on issues closely related to the Ukrainian figurative world of the writer and his works. The publication is dedicated to the 200th anniversary of the birth of the Ukrainian genius, one of the most outstanding creators of the world culture.
Опис
Ключові слова
Микола Гоголь, українець, українська духовність, українська культура,, Mykola Gogol, Ukrainian, Ukrainian spirituality, Ukrainian culture
Бібліографічний опис
Цвілюк С.А. МИКОЛА ГОГОЛЬ: Романтичний світ козацької України / С. А. Цвілюк — Одеса : ОДУВС, 2009. — 37 с.