Вплив інтернет-мережі на психіку дітей та молоді – виклик сьогодення

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2017-03-27
Автори
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Метою круглого столу є розумне й ефективне використання інформаційних та комунікаційних техно-логій, зміцнення моральних принципів у суспільній свідомості, шляхом привертання уваги батьків, дітей, молоді, органів влади та громадськості до потенційних загроз Інтернет-простору, у вигляді суїцидальних захоплень, груп та товариств, а також порнографії, сцен насильства та жорстокості. Важливість даного круглого столу обумовлюється ще необхідністю формування єдиних загальних за-сад, принципів та підходів до регулювання суспільних відносин у сфері забезпечення інформаційної безпе-ки держави. Це у свою чергу зумовить розробку дієвих законопроектів, побудову наукових концепцій та програм, які втілять у собі розумне поєднання фундаментальних досліджень та прикладних розробок. The purpose of the round table is the wise and effective use of information and communication technologies, strengthening moral principles in the public consciousness, by drawing the attention of parents, children, youth, government and the public to potential threats to the Internet, in the form of suicide, groups and societies , as well as pornography, scenes of violence and cruelty. The importance of this round table is due to the need to form common common principles, principles and approaches to the regulation of public relations in the field of information security of the state. This, in turn, will lead to the development of effective bills, the construction of scientific concepts and programs that will embody a reasonable combination of basic research and applied development.
Опис
Ключові слова
інформаційна безпека, забезпечення гармонійного розвитку молодого покоління, протиправна поведінка дітей, кіберзлочинність, сучасна гра молоді проти життя, information security, ensuring the harmonious development of the young generation, illegal behavior of children, cybercrime, modern youth game against life
Бібліографічний опис
Вплив інтернет-мережі на психіку дітей та молоді – виклик сьогодення: матеріали Всеукр. круг. столу., м. Одеса, 27 березня 2017 р. — Одеса: ОДУВС, 2017. — 134 с.