MENTAL DISORDER AS A CIRCUMSTANCE WHICH INFLUENCES THE RESPONSIBILITYOF A PERSON UNDER THE LEGISLATION OF UKRAINE AND INTERNATIONAL CRIMINAL LAW

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Тбилисский государственный медецинский университет
Анотація
The aim of this research was to obtain a new scientific result in the form of theoretically substantiated thesis on the effect of mental disorders on criminal responsibility under the legislation of Ukraine and in international criminal law. To achieve this goal and to justify the results obtained, general scientific and special methods were used. The comparative method was used in the process of comparing the legislation of Ukraine with the norms of international criminal law; the logical-legal method was used in the analysis and interpretation of legal norms that envisage the release from criminal responsibility and the application of compulsory medical measures, the sociological method – in the research of criminal proceedings and questioning of investigators. Based on the study, specific proposals have been formulated to improve the norms of criminal and criminal procedural legislation, which envisages the procedure of release from criminal responsibility and the application of compulsory medical measures. Метою дослідження стало отримання нового наукового результату у вигляді теоретично обгрунтованих положень про вплив психічного розладу на притягнення до кримінальної відповідальності в законодавстві України і в міжнародному кримінальному праві. Для досягнення поставленої мети і обгрунтування отриманих результатів використовувалися загальнонаукові і спеціальні методи. Компаративістський підхід використовувався для порівняння законодавства України з нормами міжнародного кримінального права; логико-юридический метод - для аналізу і тлумачення правових норм, що регулюють звільнення від кримінальної відповідальності і застосування примусових заходів медичного характеру, соціологічний метод - при вивченні кримінальних виробництв і анкетуванні слідчих. На підставі даних дослідження сформульовані конкретні пропозиції по вдосконаленню норм кримінального і кримінально-процесуального законодавства, яке регламентує порядок звільнення від кримінальної відповідальності і застосування примусових заходів медичного характеру. Целью исследования явилось получение нового научного результата в виде теоретически обоснованных положений о влиянии психического расстройства на привлечение к уголовной ответственности в законодательстве Украины и в международном уголовном праве. Для достижения поставленной цели и обоснования полученных результатов использовались общенаучные и специальные методы. Компаративистский подход использовался для сравнения законодательства Украины с нормами международного уголовного права; логико-юридический метод - для анализа и толкования правовых норм, регулирующих освобождение от уголовной ответственности и применение принудительных мер медицинского характера, социологический метод - при изучении уголовных производств и анкетировании следователей. На основании данных исследования сформулированы конкретные предложения по совершенствованию норм уголовного и уголовно-процессуального законодательства, которое регламентирует порядок освобождения от уголовной ответственности и применения принудительных мер медицинского характера.
Опис
Ключові слова
regulations, coercive measures of a medical nature, criminal responsibility, international criminal law, international criminal court, criminal law of Ukraine., нормативні акти, примусові заходи медичного характеру, кримінальна відповідальність, міжнародне кримінальне право, міжнародний кримінальний суд, кримінальне право України.
Бібліографічний опис
Броневицкая О.М., Рогальская В.В., Тетерятник А.К. Психическое расстройство как обстоятельство, которое влияет на привлечение лица к уголовной ответственности, согласно норм Международного уголовного права и законодательства Украины. Медицинские новости Грузии. 2020. № 3(300). С. 158 - 162.