КВАЛІФІКАЦІЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ ПІДСЛІДНИХ ОРГАНАМ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ ТА ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Курсова робота є однієї з форм контролю (поряд із заліками, екзаменами, контрольними роботами та ін.) засвоєння ЗВО знань. Вона є самостійним дослідженням і повинна мати науково-практичний характер. Курсова робота має метою розвиток у ЗВО навичок самостійної творчої роботи, оволодіння методами сучасних наукових досліджень, поглибленого вивчення якої-небудь проблеми кваліфікації кримінальних правопорушень, узагальнення судової практики з конкретних справ, норм міжнародного права та практики Європейського суду з прав людини та ін. Курсова робота сприяє формуванню у ЗВО навичок до самостійної наукової творчості, підвищенню їх теоретичної і професійної підготовки, кращому засвоєнню навчального матеріалу, розумінню проблем практики застосування кримінального законодавства. При написанні курсової роботи ЗВО повинні показати уміння працювати з літературою, аналізувати законодавчі й інші правові джерела, узагальнювати судову практику. Курсова робота повинна бути самостійною, творчою і такою, що свідчить про глибокі знання ЗВО у цій галузі.
Опис
Ключові слова
кваліфікація кримінальних правопорушень,навчальна дисципліна, виконання і захист курсових робіт, тематика, практичні завдання, qualification of criminal offenses, academic discipline, performance and defense of term papers, topics, practical tasks
Бібліографічний опис
Кулик Л.М. КВАЛІФІКАЦІЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ ПІДСЛІДНИХ ОРГАНАМ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ ТА ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ: Методичні вказівки щодо виконання курсових робіт. Спеціальність 081 Право. Одеса: ОДУВС,2020. 32 с.