ЩОДО КРИТЕРІЇВ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНІВ ДОКАЗУВАННЯ В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2014
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Стаття торкається проблемної за характером і дискусійної за станом теми визначення сутнісної природи методологічного та науково-методичного забезпечення слідчої й судової практики формування доказової бази в юридичних провадженнях, зокрема кримінально-процесуальному. Для цього пропонується аналіз сучасного стану визна- чальних наукових положень доказового права; об’єктив- них можливостей внесення корекцій в загальнонаукові та відповідно до тематики дослідження – галузеві аспекти методологічного й методичного забезпечення дослі- джень у частині формування доказової бази в юридичних провадженнях. Аналіз проводиться в площині синтезо- ваних аспектів матеріального вираження інформаційної сутності комплексу доказів методом функціональної корекції сприйняття реалій суб’єктом доказування щодо своїх сутнісних складових. Таким чином, маємо розшире- ну науково-методичну формулу в практиці доказування за рахунок включення нових понятійних рівнів відповідно до рівнів реальностей, представлених у багаторівневих елементах юридичної події. The article touches problems and discussions of theme of decision of essence nature of the methodological and scientifically-methodical providing of inquisitional and judicial practice of forming and use of evidential base in legal productions, in particular - criminal procedure. The analysis of a current state of the defining scientific provisions of the law of evidence is for this purpose offered; objective opportunities of introduction of corrective provisions in general scientific and, concerning a research subject – branch aspects of methodological and methodical ensuring researches regarding formation of evidentiary base in legal productions. The analysis is carried out to the planes of the synthesized aspects of material expression of information essence of a complex of proofs by method of functional correction of perception the subject of proof of the intrinsic components. Thus we receive an expanded scientific and methodical formula in practice of proof due to inclusion of new conceptual levels in corrections with levels of the realities presented in multilevel elements of a legal event.
Опис
Ключові слова
енерго-інформаційна та духовно-ін- туїтивна методологічна моделі реальностей; сутнісна та правова природа доказів і доказування; механізм доказування; кримінальний процес; понятійні рівні., energy-informative and spiritually-intuitional methodological models of realities; essence and legal nature of proofs and proving; criminal procedure; mechanism of proving concept levels.
Бібліографічний опис
Калаянова О.Д. ЩОДО КРИТЕРІЇВ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНІВ ДОКАЗУВАННЯ В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ. Південноукраїнський правничий часопис. 2014. № 3. С. 165 - 168.