Щодо змісту поняття "громадський контроль у сфері виконання покарань"

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
У статті на підставі результатів аналізу і сформульованих на науковому рівні визначень громадського контролю виведено авторське визначення поняття «громадський контроль у сфері виконання покарань», а також обґрунтовано у зв’язку з цим його теоретичне та практичне значення. Як доведено на офіційному рівні та в ході проведених спеціальних наукових досліджень, в Україні на сьо- годні склалась критична ситуація, що стосується процесу виконання – відбування покарань, яка зумовлена високим рівнем злочинності як серед персоналу органів і установ виконання покарань, так і серед засуджених. При цьому однією з умов, що сприяє такому стану справ у сфері виконання покарань України, є неналежний громадський контроль за дотриманням прав засуджених під час виконання покарань, правові засади якого визначені в ст. 25 Кримінально-виконавчого кодексу (КВК), а корелянтою (тобто зв’язком між причиною та умовою) є не досить активний та системний науковий супровід з означеної проблематики. У цьому контексті, зокрема, цікавими є ті питання, що пов’язані зі змістом поняття «громадський контроль у сфері виконання покарань», яке на нормативно-правовому та доктринальному рівні не було сформульовано, що підвищує науковий та практичний інтерес до даної теми дослідження у сенсі вирішення сучасних завдань реформування органів і установ виконання покарань та в цілому процесу кримінально-виконавчої системи України. Досі на доктринальному рівні не розроблені чіткі відповідні правові умови, спрямовані на удосконалення механізму громадського контролю у сфері виконання покарань, що поряд із критичним станом запобіжної діяльності та низьким рівнем участі громадськості у процесі виконання – відбування покарань – стало вирішальним при виборі теми даної наукової розробки. Виходячи з цього, зазначимо, що метою вказаної наукової статті є з’ясування змісту та сутності досліджуваного поняття. In the article, based on the results of the analysis of the definitions of public control formulated at the scientific level, the author's concept of "public control in the sphere of the execution of punishments" is derived, and in this regard, its theoretical and practical significance is proved. As proved at the official level and in the course of special research, Ukraine is currently in a critical situation regarding the process of execution - serving sentences and which is due to high crime rates among staff of penitentiary institutions and among convicts. At the same time, one of the conditions contributing to this state of affairs in the field of execution of sentences in Ukraine is improper public control over the observance of the rights of convicts during the execution of sentences, the legal basis of which is defined in Art. 25 of the Criminal- Executive Code, and the correlator (ie the relationship between cause and effect) - not very active and systematic scientific support on this issue. In this context, in particular, issues related to the content of the concept of "public control in the field of punishment", which is not formulated at the legal and doctrinal levels, which, in turn, increases the scientific and practical interest in this research topic in the sense of solving modern problems of reforming the bodies and penitentiary system and the whole process of the penitentiary system of Ukraine. Based on this, the purpose of this scientific article is to clarify the content and essence of the concept, as well as deriving on this basis the author's term "public control in the field of punishment", and the main task - to prove the theoretical and practical importance of the need to formulate criminal-executive legal category.
Опис
Ключові слова
контроль, громадський контроль, цивільний контроль, сфера виконання покарань, кри- мінально-виконавча діяльність, суб’єкти контролю, засуджений, персонал органів та установ виконання покарань., control; public control; civil control; the scope of the execution of sentences; criminal-executive activity; subjects of control; convicted; personnel of bodies and institutions for the execution of sentences.
Бібліографічний опис
Погребна К.Ф. Щодо змісту поняття "громадський контроль у сфері виконання покарань". Південноукраїнський правничий часопис. 2021. № 3. Ч. 2. С. 64 - 68.