Розмежування кримінальних правопорушень та адміністративних проступків у контексті положень реформи адміністративного та кримінального законодавства України

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2012
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Львів: ЛьвДУВС
Анотація
У роботі досліджено проблеми інститутів адміністративного права – адміністративного проступку та інституту кримінального права – криміналь-ного проступку в контексті реалізації завдань реформування адміністративного й кримінального законодавства України. Здійснено науковий аналіз схожих і відмінних рис адміністративного проступку і кримінального проступку. Висловлено думки з приводу можливих найбільш доцільних шляхів реформування адміністративного та кримінального законодавства України. В работе исследованы проблемы институтов административного права – административного проступка и института уголовного права – уголовного проступка в контексте реализации задач реформирования административного и уголовного законодательства Украины. Осуществлен научный анализ общих и отличительных черт административного проступка и уголовного проступка. Высказаны мнения по поводу возможных наиболее целесообразных путей реформирования административного и уголовного законодательства Украины. We have investigated the problem of administrative law institutions – admin-istrative misconduct and criminal law – a criminal offense in the context of the objectives of the reform of the administrative and criminal legislation of Ukraine. Carried out the scientific analysis of similar and distinctive features of administrative misconduct and criminal misconduct. The opinions expressed about the potential of the most expedient ways of reforming the administrative and criminal legislation of Ukraine.
Опис
Ключові слова
адміністративний проступок, кримінальний проступок, адміністративна відповідальність, кримінальна відповідальність, рефор-мування законодавства України., административный проступок, уголовный проступок, административная ответственность, уголовная ответственность, ре- формирование законодательства Украины., administrative offense, criminal offense, administrative responsibility, criminal responsibility, reform legislation of Ukraine.
Бібліографічний опис
Волощук А.М. Розмежування кримінальних правопорушень та адміністративних проступків у контексті положень реформи адміністративного та кримінального законодавства України / А.М. Волощук // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія юридична / гол. ред. М.М. Цимбалюк. - Львів: ЛьвДУВС, 2012. - Вип. 4. - С. 264 - 273.