КОНЦЕПТ ОБМЕЖЕННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Статтю присвячено проблематиці забезпечення прав людини. Метою дослідження є висвітлення осно- воположних засад обмеження прав людини в умовах воєнного стану. Наголошено, що права людини є невід’ємним аксіо- логічним складником західної правової культури. Від- значено, що природа прав людини має імперативний характер для сучасної держави (у цьому проявляється вертикальний аспект людських прав): права людини є вимогами до органів публічної влади, на які й покла- дається обов’язок їх забезпечення; при цьому права людини визначають межі діяльності держави. Обме- жуючи права людини, органи публічної влади повинні обґрунтовувати застосування заходів державного примусу і пропорційність ужитих заходів, особливо в умовах воєнного стану. Указано на доцільність типології обмеження прав людини на такі види: обмеження окремих прав людини; обмеження прав людини, що стосується значної кількості прав та свобод. Останній різно- вид обмеження може бути застосовано за особливих умов: надзвичайний стан, військовий стан тощо. При цьому введення такого стану не призводить авто- матично до обмеження прав людини, і, зважаючи на значний вплив таких станів на реалізацію прав людини, до обмеження останніх ставляться підви- щені вимоги. Акцентовано увагу на поділі прав і свобод людини на абсолютні та відносні. Абсолютними є ті права, які не можна обмежити ні за яких умов, у тому числі й в умовах воєнного стану. Резюмовано, що обмеження прав і свобод людини у демократичній державі має здійснюватися відпо- відно до чітко визначених підстав (тобто на підставі закону, що відповідає вимогам юридичної визначено- сті) та мати тимчасовий характер. До обмеження прав за надзвичайного або воєнного стану (коли такі обмеження носять масовий характер) ставляться посилені вимоги, зокрема щодо суто законодавчого визначення підстав, тимчасового характеру, дотри- мання процесуальної форми введення обмежень. На обмеження прав людини в умовах воєнного стану поширюються загальні вимоги: заборона втручатися у сферу дії окремих прав (абсолютні права); обмеження не може посягати на сутнісний зміст самого права людини; застосування трискладового тесту перевірки правомірності з обмеження прав і свобод. absolute rights, martial law, legality of intervention, human rights, proportionality of restrictions, temporality of restrictions.
Опис
Ключові слова
абсолютні права, воєнний стан, законність утручання, права людини, пропорційність обмеження, тимчасовість обмеження., absolute rights, martial law, legality of intervention, human rights, proportionality of restrictions, temporality of restrictions.
Бібліографічний опис
Кузніченко С.О. КОНЦЕПТ ОБМЕЖЕННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ. Південноукраїнський правничий часопис. 2022. № 1-2. С. 32 - 36.