Правова основа реалізації принципу відкритості та прозорості в діяльності Національної поліції України

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2017
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
У статті аналізується правова основа реалізації принципу відкритості та прозорості в діяльності поліції. Розглянуто діяльність поліції щодо забезпечення інформування органів державної влади та органів місцевого самоврядування, а також громадськості про свою діяльність у сфері охорони та захисту прав і свобод людини, протидії злочинності, забезпечення публічної безпеки й порядку. Аналізуються норматив-но-правові акти, що розкривають зміст зазначених принципів. Доведено, що відкритість і прозорість органів поліції є невід’ємними характеристиками здійснення державної влади на засадах демократії. В статье анализируется правовая основа реализации принципа открытости и прозрачности в деятельности полиции. Рассмотрена деятельность полиции по обеспечению информирования органов государственной власти и органов местного самоуправления, а также общественности о своей деятельности в сфере охраны и защиты прав и свобод человека, противодействия преступности, обеспечения общественной безопасности и порядка. Анализируются нормативно-правовые акты, раскрывающие содержание указанных принципов. Доказано, что открытость и прозрачность органов полиции являются неотъемлемыми характеристиками осуществления государственной власти на принципах демократии. The article analyzes the legal basis for the implementation of the principle of openness and transparency in police activities. The work of the police to ensure the information of public authorities and local authorities, as well as the public about its activities in the field of protection and protection of human rights and freedoms, counteracting crime, ensuring public security and order is considered. Analyzed are normative legal acts that disclose the content of these principles. It is proved that the openness and transparency of the police are integral characteristics of the exercise of state power on the principles of democracy.
Опис
Ключові слова
відкритість, прозорість, поліція, інформування, громадськість, інформація, контроль., открытость, прозрачность, полиция, информирования, общественность, информация, контроль., openness, transparency, police, information, public, information, control.
Бібліографічний опис
Калаянов Д.П. Правова основа реалізації принципу відкритості та прозорості в діяльності Національної поліції України / Д.П. Калаянов // Південноукраїнський правничий часопис. - 2017. - № 2. - С. 3 - 5.