ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ ПРАЦІВНИКІВ ПАТРУЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ ПІД ЧАС ОХОРОНИ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ ТА ПРИПИНЕННЯ ТРАНСПОРТНОЇ ЗЛОЧИННОСТІ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020-11-27
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Розглянувши вищезазначені особливості фахової діяльності правоохоронця під час несення служби в екстремальних умовах на вулично-дорожній мережі, вважаємо, що створення у процесі професійного навчання курсантів відповідних психолого- педагогічних умов з метою цілеспрямованого впливу на формування тактики дій та навичок дотримання заходів безпеки правоохоронця можливо суттєво покращити готовність працівників НПУ до ефективного ведення протиборства зі злочинцями на транспорті. Пропонований методичний прийом щодо удосконалення організації освітнього процесу майбутніх офіцерів поліції, на нашу думку, сприятимуть в сучасних умовах боротьби із транспортною злочинністю збереженню життя та здоров'я правоохоронця як найвищої соціальної цінності. Having considered the above-mentioned features of the professional activity of a law enforcement officer during service in extreme conditions on the street and road network, we believe that the creation of appropriate psychological and pedagogical conditions in the process of professional training of cadets in order to have a targeted influence on the formation tactics of actions and skills of compliance with security measures of a law enforcement officer, it is possible to significantly improve the readiness of NPU employees to effectively fight against criminals in transport. The proposed methodical technique for improving the organization of the educational process of future police officers, in our opinion, will contribute to the modern conditions of combating traffic crime to preserve the life and health of a law enforcement officer as the highest social value.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Ярошак О.Я., Луценко П.В. ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ ПРАЦІВНИКІВ ПАТРУЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ ПІД ЧАС ОХОРОНИ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ ТА ПРИПИНЕННЯ ТРАНСПОРТНОЇ ЗЛОЧИННОСТІ. Службово-бойова підготовка як основа професійної діяльності поліцейських : матеріали круглого столу (м. Одеса, 27 листопада 2020 року). – Одеса : ОДУВС, 2020. – 194 с.С. 184-189.