Забезпечення природно-техногенної безпеки в Україні і проблема визначення поняття "критична інфраструктура"

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2016
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Актуальність статті визначається тим, що рі-вень забезпечення природно-техногенної безпеки та захисту об’єктів критичної інфраструктури в Україні не відповідає вимогам сьогодення. Відсутність законо-давчого визначення терміна “критична інфраструктура” і відсутність переліку таких об’єктів створюють перешкоду для ефективного забезпечення посиленої охорони об’єктів критичної інфраструктури. Аналізуються різні стратегії гарантування безпеки критичної інфраструктури у розвинених країнах. Рекомендується прийняти плани підвищення захищеності об’єктів критичної інфраструктури, розробити програми, спрямовані на зниження ризиків і пом’якшення наслідків надзвичайних ситуацій техногенного характеру на об’єктах критичної інфраструктури. Актуальность статьи определяется тем, что уровень обеспечения природно-техногенной безопасности и защиты объектов критической инфраструктуры в Украине не отвечает требованиям сегодняшнего дня. Отсутствие законодательного определения терми-на “критическая инфраструктура” и отсутствие перечня таких объектов создают препятствие для эффективного обеспечения усиленной охраны объек-тов критической инфраструктуры. Анализируются различные стратегии обеспечения безопасности критической инфраструктуры в развитых странах. Рекомендуется принять планы повышения защищенности объектов критической инфраструктуры, разработать программы, направленные на снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций техногенного характера на объектах критической инфраструктуры. The relevance of the article is determined that the level of provision of natural and technogenic safety and the protection of critical infrastructure in Ukraine does not meet the requirements of today. The absence of a legislative definition of “critical infrastructure” and the absence of a list of such objects constitute an obstacle to effectively provide enhanced protection of critical infrastructures. The various strategies to ensure the security of critical infrastructure in the developed countries. It is recommended to adopt plans to improve the security of critical infrastructure, to develop programs aimed at risk reduction and mitigation of man-caused emergencies at critical infrastructure facilities.
Опис
Ключові слова
критична інфраструктура, надзвичайна ситуація, природно-техногенна безпека, антитерористична захищеність., критическая инфраструктура, чрезвычайная ситуация, природно-техногенная бе-зопасность, антитеррористическая защищенность., critical infrastructure, emergency, natural and technogenic security, anti-terrorist security.
Бібліографічний опис
Курбанов Я.Л. Забезпечення природно-техногенної безпеки в Україні і проблема визначення поняття "критична інфраструктура" / Я.Л. Курбанов // Південноукраїнський правничий часопис. - 2016. - № 2. - С. 150 - 154.