Кримінально-правова охорона інформації з обмеженим доступом (міжнародний досвід)

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2016
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
У статті розглянуто особливості кримінально-правової охорони інформації з обмеженим доступом на підставі аналізу чинного законодавства окремих зарубіжних країн. Надано класифікацію окремих видів злочинів, пов’язаних з незаконним обігом інформації з обмеженим доступом, в залежності від власника цієї інформації, а також проаналізовано об’єктивні та суб’єктивні ознаки цих злочинів. В статье рассмотрены особенности уголовно-правовой защиты информации с ограниченным доступом на основании анализа действующего законодательства отдельных зарубежных стран Приведено классификацию , а также установлены объективные и субъективные признаки отдельных видов преступлений в сфере незаконного оборота информации с ограниченным доступом, в зависимости от собственника информации, а атак же проанализированы объективные и субъективные признаки указанных преступлений. The article deals with the peculiarities of criminal protection of information with restricted access based on the analysis of the current legislation of certain foreign countries. The classification of certain types of crimes related to illicit trafficking of information with restricted access is presented depending on the owner of the information, and objective and subjective features of these crimes are analyzed.
Опис
Ключові слова
кримінально-правова охорона, інформація з обмеженим доступом, державна таємниця., уголовно-правовая охрана, информация с ограниченным доступом, государственная тайна., criminal legal protection, information with restricted access, a state secret.
Бібліографічний опис
Форос Г.В. Кримінально-правова охорона інформації з обмеженим доступом (міжнародний досвід) / Г.В. Форос // Південноукраїнський правничий часопис. - 2016. - № 3-4. - С. 64 - 66.