Деякі питання участі третіх осіб як учасників справи в адміністративному судочинстві

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС; Херсонський факультет.
Анотація
У загальній теорії адміністративно-процесуальної діяльності суду присутня низка її суб’єктів. Очевидно, що адміністративно-процесуальна сфера охоплює собою практично всі сфери суспільного життя. Учасники адміністративного судочинства можуть бути визначені як громадяни, інші особи, будь-які організації або колективи громадян в особі їхніх представників, що відповідно до процесуального законодавства мають визначені останнім права та обов’язки під час розгляду адміністративних справ з метою захисту їхніх прав і законних інтересів, а також сприяння здійсненню адміністративного процесу. Стаття розкриває практичні аспекти, що пов’язані із питаннями процесуальної участі третіх осіб у справах адміністративного судочинства. Практика здійснення судочинства в адміністративних судах має відображати реалізацію основних завдань адміністративного судочинства, що має бути справедливим, неупередженим та своє- часно вирішувати публічно-правові спори з метою ефективного захисту прав, сво- бод та інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб від порушень з боку суб’єктів владних повноважень. З метою належної реалізації та достатнього захисту прав і інтересів особи в умовах дотримання принципу верховенства права актуальним є врахування та використання передбачених процесуальним законодавством засобів, у тому числі і залучення третіх осіб до розгляду такої справи. Важливим в адміністративному судочинстві є уважність суду до відстеження та аналізу кола осіб, чиї права та інтереси можуть бути враховані та/або не враховані та/або залежать чи можуть залежати від рішення суду по суті спору, крім того, зазначене має виключити імовірність затягнення розгляду судової справи. Треті особи як різновид учасників справи заслуговують окремої уваги, оскільки мають дуальну природу: ті, що заявляють самостійні вимоги щодо предмета позову, та ті, що не заявляють; свої права та обов’язки, а також особливу цікавість викликає той факт, що залучення та вступ у справу третіх осіб тягне за собою різні правові наслідки та є свого роду процесуальним «ускладненням» справи. General theory of administrative and procedural activity of the court includes a number of its subjects. Obviously, the administrative procedure sphere covers almost all areas of public life. Participants to administrative court proceedings may be defined as citizens, other persons, any organizations or collectives of citizens represented by their representatives, who, in accordance with procedural law, have the rights and obligations defined by the latter during consideration of administrative cases with a view to protecting their rights and legitimate interests, and also to facilitating the administrative process. The article covers the practical aspects related to the procedural participation of third parties in administrative proceedings. The practice of administrative court proceedings should reflect the implementation of the main tasks of administrative proceedings, which should be fair, impartial and timely resolve public law disputes with a view to effectively protecting the rights, freedoms and interests of individuals, rights and interests of legal entities from violations by public authorities. For the purpose of proper realization and sufficient protection of the rights and interests of a person in compliance with the rule of law, it is important to take into account and use the means provided for by procedural law, including the involvement of third parties in the consideration of such a case. In administrative proceedings, it is important for the court to be attentive to tracking and analyzing the range of persons whose rights and interests may be taken into account and/or not taken into account and/or depend or may depend on the court’s decision on the merits of the dispute, and this should also eliminate the likelihood of delaying the court case. Third parties as a type of participants in a case deserve special attention because they have a dual nature: those who make independent claims regarding the subject matter of the claim and those who do not; their rights and obligations, as well as the fact that the involvement and entry of third parties into the case entails various legal consequences and is a kind of procedural “complication” of the case.
Опис
Ключові слова
треті особи, адміністративне судочинство, провадження, суд, сторони справи, учасники справи., third parties, administrative proceedings, proceedings, court, parties to the case, participants in the case.
Бібліографічний опис
Биков І.О., Шевчук Я.В. Деякі питання участі третіх осіб як учасників справи в адміністративному судочинстві. Юридичний бюлетень: наук. журн. / редкол.: О.Г. Предместніков та ін. - Вип.27. - Одеса: ОДУВС, 2022. – 261 с. С. 30-36.