ПРОБЛЕМА ОБРАЗОВАНИЯ И ВОСПИТАНИЯ В УСЛОВИЯХ ИНТЕГРАЦИИ УКРАИНЫ В МИРОВОЕ СООБЩЕСТВО

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2003
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Культура народов Причерноморья
Анотація
Поистине грандиозные проблемы, стоящие перед образованием будущего, требуют коренных преоб-разований в самом понимании сущности образования, в самом подходе к определению приоритетов обра-зовательной деятельности. Но коренные преобразования в этой сфере возможны только при условии пер-воочередного решения наиболее общих образовательных проблем, определяющих роль и место образова-ния в решении государственных задач, его важнейшие функции, политические и стратегические приори-теты, ценностно-целевые ориентации, технологические возможности реализации многообразных психоло-го-педагогических задач. Эти общие проблемы имеют явно выраженный междисциплинарный характер, а следовательно, и само образование, несомненно, является объектом приложения самых разных наук. Только такой подход позволяет рассчитывать на существенное возвышение социального статуса и ро-ли образования, преодоление узковедомственных концепций образовательной самодостаточности, значи-тельное расширение комплекса научных дисциплин, призванных обеспечивать системное и скоординиро-ванное обоснование стратегических приоритетов многоплановой образовательной деятельности. Воістину грандіозні проблеми, які стоять перед утворенням майбутнього, вимагають корінних перетворень у самому розумінні сутності освіти, у самому підході до визначення пріоритетів освітньої діяльності. Але корінні перетворення в цій сфері можливі тільки за умови першочергового вирішення найбільш загальних освітніх проблем, що визначають роль і місце освіти у вирішенні державних завдань, його найважливіші функції, політичні та стратегічні пріоритети, ціннісно-цільові орієнтації, технологічні можливості реалізації різноманітних психоло-го-педагогічних завдань. Ці загальні проблеми мають явно виражений міждисциплінарний характер, а отже, і сама освіта, безсумнівно, є об'єктом застосування різних наук. Тільки такий підхід дозволяє розраховувати на суттєве підвищення соціального статусу та ролі освіти, подолання вузьковідомчих концепцій освітньої самодостатності, значне розширення комплексу наукових дисциплін, покликаних забезпечувати системне та скоординоване обґрунтування стратегічних пріоритетів багатопланової освітньої діяльності.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Надибская О.Я. ПРОБЛЕМА ОБРАЗОВАНИЯ И ВОСПИТАНИЯ В УСЛОВИЯХ ИНТЕГРАЦИИ УКРАИНЫ В МИРОВОЕ СООБЩЕСТВО. Культура народов Причерноморья.2003. № 38.С. 128 - 131.