ПСИХОЛОГІЧНИЙ ПОРТРЕТ НЕВСТАНОВЛЕНОГО ЗЛОЧИНЦЯ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020-04-29
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Психологічний портрет (профіль) злочинця на сьогодні є недостат- ньо вивченим методом розкриття та розслідування злочинів, він має багато недоліків та проблем при його практичному застосуванні , але цей метод може стати вельми корисним «інструментом» та при правильному його застосуванні може надати суттєву допомогу слідству у встановлені особи винної у вчиненні злочину. У зв’язку з цим є необхідним вивчення зарубіжного досвіду зі застосування даного методу з тим, щоб просте його запозичення можливо було вивести на більш якісний рівень – розробки власної методики зі складання психологічного портрету невідомого злочинця. The psychological portrait (profile) of a criminal is currently an insufficiently studied method of crime detection and investigation, it has many shortcomings and problems in its practical application, but this method can become a very useful "tool" and, if used correctly, can provide significant assistance to the investigation in the established persons guilty of committing a crime. In this regard, it is necessary to study foreign experience in the application of this method so that its simple borrowing can be brought to a higher quality level - the development of one's own methodology for drawing up a psychological portrait of an unknown criminal.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Єфремова К.О. ПСИХОЛОГІЧНИЙ ПОРТРЕТ НЕВСТАНОВЛЕНОГО ЗЛОЧИНЦЯ.Криміналістичні та психологічні аспекти досудового роз- слідування: матеріали наук.-практ. інтернет-конф., м. Одеса, 29 квітня 2020 р. Одеса: ОДУВС, 2020. 214 с. С. 135-138.