Організація протидії організованій злочинності та корупції в країнах ЄС (на прикладі Італійської республіки)

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2011
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
На прикладі Італійської Республіки розглянуто практику створення парламентських комісій з метою дослідження, контролю, а також надання сприяння роботі поліцейсь- ких формувань у країнах ЄС. Вивчено систему політичних і правових механізмів бо- ротьби з корупцією та організованою злочинністю. Підкреслюється роль взаємодії громадських організацій та державних установ у вирішенні цієї проблеми. На примере Итальянской Республики рассмотрена практика создания парламентских комиссий с целью исследования, контроля, а также оказания содействия работе поли- цейских формирований в странах ЕС. Изучена система политических и правовых ме- ханизмов борьбы с коррупцией и организованной преступностью. Подчеркивается роль взаимодействия общественных организаций и государственных учреждений в решении этой проблемы. On an example of the Italian Republic practice of creation of the parliamentary commissions with a research objective, the control, and also rendering of assistance to work of police formations in the EU countries is considered. The system political both legal mechanisms of a fight against corruption and the organized crime are studied. The role of interaction of public organizations and official bodies in the decision of this problem is underlined.
Опис
Ключові слова
протидія, організована злочинність та корупція, країни ЄС, Італійська Республіка, противодействие, организованная преступность и коррупция, страны ЕС, Итальянская Республика, counteraction, organized crime and corruption, EU countries, the Italian Republic
Бібліографічний опис
Калаянов Д.П. Організація протидії організованій злочинності та корупції в країнах ЄС (на прикладі Італійської республіки) / Д.П. Калаянов // Форум права. - 2011. - № 1. - С. 431 - 435.