Сучасні способи вдосконалення фізичної підготовки майбутніх правоохоронців в Україні

Анотація
Стаття присвячена проблемі фізичної підготовки як однієї зі складових частин системи підготовки полі- цейських. У закладах вищої освіти системи МВС Укра- їни здійснюється підготовка курсантів та курсанток, які в майбутньому будуть призначені на посади в під- розділи Національної поліції України. Таким чином, підготовка курсантів та курсанток – у майбутньому офіцерів поліції – передбачає необхідність належної фізичної підготовки. У системі фізичної підготовки поліцейських виділяють: загальну фізичну підготовку та спеціальну фізичну підготовку. Загальна підго- товка включає у себе: гімнастику, легку атлетику, марш-кидки, плавання та ігрові види спорту тощо. До спеціальної фізичної підготовки належить: оволо- діння прийомами фізичного впливу, навичками подо- лання штучних та природних перешкод, прикладного плавання та виконання спеціальних вправ. Спеціальна фізична підготовка спрямована на збе- реження та зміцнення здоров’я, загартовування орга- нізму, здатності до перенесення великих фізичних навантажень, виховання звички до регулярних занять фізичними вправами, усунення недоліків у фізичній підготовленості та цілеспрямований розвиток окре- мих фізичних якостей, корекцію особливостей будови тіла: ваги тіла, осанки. На сьогодні працівники поліції разом з військовими несуть службу в зонах ведення активних бойових дій, виконуючи розосереджені по місцевості, незалежні один від одного підрозділи, які діють далеко від друж- ніх медичних закладів, а транспортування поранених тривале, досить часто відбувається із запізненнями. Саме в таких умовах важливим є стан фізичної підго- товки поліцейських, оскільки від умінь та здібності працівників залежить життя не лише правоохорон- ців, а й населення загалом. Таким чином, питання спеціальної фізичної підго- товки набуває все більшої актуальності. Отже, вини- кає необхідність у застосуванні працівниками НПУ: спеціальних знань, вмінь та навичок, заходів фізич- ного впливу, прийомів самозахисту, рукопашного бою, обеззброєння та затримання осіб, забезпечення особистої безпеки працівників Національної поліції під час виконання службових обов’язків; виконання спеці- альних вправ; вдосконалення фізичних якостей: − витривалості, швидкості реагування, сприт- ності, формування психічних якостей. Наприклад: психічної стійкості, концентрації та переключення уваги, швидкості оперативного мислення, точності ймовірного прогнозування тощо; − забезпечення працездатності та надійності організму через досягнення високого рівня функціо- нування систем і органів, які отримують найбільше навантаження під час службової діяльності; − здійснення низки заходів для підвищення витривалості організму у несприятливих умовах про- фесійної діяльності. Наприклад: в умовах високої чи низької температури зовнішнього середовища, висо- когір’я, під час тривалого перебування у приміщенні, автомобілі, літаку, засобах індивідуального захисту, в умовах служби в нічний час, роботи з представниками специфічного середовища – правопорушниками, форму- вання професійних рис характеру: сміливості, рішучо- сті, витриманості, впевненості у власних силах. The article is devoted to the problem of physical training, as one of the components of the police training system. Since the higher education institutions of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine train male and female cadets who will later be appointed to positions in units of the National Police of Ukraine. Thus, the training of male and female cadets in the future as police officers requires proper physical training. In the system of physical training of police officers, the following are distinguished: general physical training and special physical training. General training includes: gymnastics, athletics, marching throws, swimming, and game sports, etc. Special physical training includes: mastering techniques of physical impact, skills for overcoming artificial and natural obstacles, applied swimming, and performing special exercises. Special physical training is aimed at preserving and strengthening health, hardening the body, the ability to bear heavy physical loads, instilling the habit of regular physical exercises, eliminating deficiencies in physical fitness and purposeful development of individual physical qualities, correcting body structure features: body weight, posture. Today, police officers, together with the military, are serving in active combat zones, performing geographically dispersed, independent units that operate far from friendly medical facilities, and the transportation of the wounded is long, quite often with delays. It is in such conditions that the state of physical training of police officers is important, since the life of not only law enforcement officers, but also the population as a whole depends on the skills and abilities of employees. Thus, the issue of special physical training is becoming more and more relevant. Since there is a need for NPU employees to apply: − special knowledge, skills and abilities, physical impact measures, self-defense techniques, hand to hand combat, disarmament and detention of persons, ensuring the personal safety of National Police employees during the performance of official duties; performance of special exercises; − improvement of physical qualities: endurance, speed of reaction, dexterity, formation of mental qualities. For example: mental stability, concentration and switching of attention, speed of operational thinking, accuracy of probable forecasting, etc.; − ensuring the efficiency and reliability of the organism through the achievement of a high level of functioning of systems and organs that receive the greatest load during official activities, implementation of a number of measures to increase the endurance of the body in adverse conditions of professional activity. For example: in conditions of high or low temperature of the external environment, high mountains, during a long stay indoors, in a car, in an airplane, in personal protective equipment, in conditions of service at night, working with representatives of a specific environment – criminals, formation of professional character traits: courage, determination, endurance, self-confidence.
Опис
Ключові слова
спеціальна фізична підготовка, навички та уміння, що є важливими у підготовці май- бутніх поліцейських, загальна фізична підготовка, удосконалення вивчення дисципліни, спеціальна фізична підготовка., special physical training, skills and abilities that are important in the training of future police officers, general physical training, improving the study of the discipline, special physical training.
Бібліографічний опис
Біла В.М., Мох Т.П., Коломієць Ю.М. Сучасні способи вдосконалення фізичної підготовки майбутніх правоохоронців в Україні. Південноукраїнський правничий часопис. 2022. № 4. Ч. 1. С. 257-261.