КРИМІНАЛІСТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ: ПОНЯТТЯ ТА ПРАКТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
TEORIE ȘI PRACTICĂ
Анотація
Стаття присвячена дослідженню місця криміналістичної характеристики кримінального правопорушення в системі науки криміналістики, розляду підходів до її визначення та встановлення ролі такої характеристики для досудового розслідування, попередження та розкриття кримінальних правопорушень. Автором акцентовано увагу, на тому, що поняття криміналістичної характеристики кримінального правопорушення досі відноситься до дискусійних і серед вчених несформована єдина загальновизнана думка. Зокрема, деякі вчені взагалі, висловлюютьсумніви, щодо існування криміналістичної характеристики кримінального правопорушення. Проте, дослідженням узагальнено, що криміналістична характеристика є інформаційною системою, що складається з криміналістично важливих і закономірно взаємозалежних ознак, виявлених у процесі узагальнення практики розслідування і судового розгляду певної категорії кримінальних правопорушень і виражених у певній їх сукупнос, ті, виділений відповідно до об’єктивно діючих закономірностей. The article is devoted to the study of the place, of criminalistics characteristics of criminal offenses in the system of forensic science, analysis of approaches to its definition and establishing the role of such characteristics for pre-trial investigation, prevention and detection of criminal offenses. The author emphasizes that the concept of forensic characteristics of a criminal offense – still refers to the debatable and among scientists unformed a single generally accepted opinion. In particular, some scholars in general, express doubts about the existence of forensic characteristics of a criminal offense. However, the study generalizes that forensic characteristics – is an information system, consisting of forensically important and naturally interdependent features, identified in the process of generalization of the practice of investigation and trial of a certain category of criminal offenses and expressed in a certain set, selected in accordance with objectively current patterns.
Опис
Ключові слова
криміналістика, криміналістична характеристика, інформаційна модель, кримінальні правопорушення., forensics, forensic characteristics, information model, criminal offenses.
Бібліографічний опис
Оржинська Е.І. КРИМІНАЛІСТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ: ПОНЯТТЯ ТА ПРАКТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ. Jurnalul juridic national: teorie şi practică. NOIEMBRIE 2021. Рр. 99-102.