ПРОФЕСІЙНО ВАЖЛИВІ УМІННЯ, ЯКІ ОБУМОВЛЮЮТЬ КОМПЕТЕНТНЕ ПРОВЕДЕННЯ НЕГЛАСНИХ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2014
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
У статті наголошено, що випускники ВНЗ України повинні бути компетентними фахівцями, які під час здійснення професійних функцій і вирішення професій- них завдань будуть демонструвати необхідний рівень знань, умінь та навичок. Авторами в статті пропо- нується класифікація груп професійно важливих умінь (гностичні (аналітичні, прогностичні, дослідницькі, дидактичні, креативні), стратегічно-тактичні, мо- білізаційні, лідерські, комунікативні й артистичні), які обумовлюють компетентне проведення негласних слідчих (розшукових) дій. Підкреслено, що оцінювання рівня професійної готовності фахівців до проведення НС(Р)Д слід здійснювати відповідно до змісту класифі- кованих авторами груп професійно важливих умінь. Це надасть можливості підвищити рівень якості НС(Р)Д і забезпечить їх ефективність. The article stressed that graduates of higher educational institutions of Ukraine shall be competent professionals, who in the course of professional functions and solving their professional objectives are to demonstrate the required level of knowledge and skills. The authors of the article suggests a classification of groups of important professional skills (Gnostic (analytical, predictive, research, teaching, creative), strategic and tactical, mobilization, leadership, communication and artistic) that lead to the competent conduct of undercover investigative (detective) action. It is emphasized that evaluation of professional readiness experts to conduct covert investigative (detective) actions should be carried out in accordance with the content authors group classified professionally important skills. This will provide opportunities to increase the quality undercover investigator (detective) actions and ensure their effectiveness.
Опис
Ключові слова
компетентність, професійно важливі уміння, негласні слідчі (розшукові) дії, працівник ОВС, фахівець., competence, professional skills are important, covert investigators activities of police officers, specialist.
Бібліографічний опис
Цільмак О.М., Проценко О.О. ПРОФЕСІЙНО ВАЖЛИВІ УМІННЯ, ЯКІ ОБУМОВЛЮЮТЬ КОМПЕТЕНТНЕ ПРОВЕДЕННЯ НЕГЛАСНИХ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ. Південноукраїнський правничий часопис. 2014. № 3. С. 149-151.