ПОНЯТТЯ, ЗМІСТ ТА СТРУКТУРА ПРАВОВОГО СТАТУСУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ ТА ЇЇ ПІДРОЗДІЛІВ ЯК СУБ'ЄКТА СЕКТОРУ БЕЗПЕКИ І ОБОРОНИ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС; Херсонський факультет.
Анотація
У статті розглядаються поняття та структура правового статусу Національної полі- ції України та її підрозділів як суб’єкту сектору безпеки та оборони. Проаналізований зміст правового статусу Національної поліції України у протидії загрозам національ- ній безпеці. Проаналізований зміст понять «правовий статус», «правовий статус державного органу», «правовий статус Національної поліції України». Наголошено що правовий статус є різновидом соціального статусу, який в свою чергу визначається як перелік певних правил поведінки. Встановлено що через права та обов’язки державного органу можна визначити його місце в правовій системі, про- слідити та встановити мету та мотиви його створення, завдання які може ставити перед ним держава та інше. Виявлено ряд проблемних питань, що стосуються невідповідності визначення пра- вового статусу Національної поліції України та її підрозділів як суб’єкту сектору без- пеки та оборони у Законі України «Про Національну поліцію» та Законах України «Про національну безпеку України», «Про основи національного спротиву» Запропоноване власне поняття правового статусу Національної поліції України та її підрозділів як суб’єкту сектору безпеки та оборони. Запропонована власна струк- тура правового статусу Національної поліції України та її підрозділів як суб’єкту сек- тору безпеки та оборони. Наголошено, що не можливо зрозуміти специфіку Національної поліції України, як суб’єкта сектору безпеки і оборони без визначення її правового статусу в даній сфері. При цьому сама дефініція «правовий статус» серед вчених визначається нео- днозначно та має певні погляди на її зміст. А без чіткого поняття «правовий статус» не можливо детальніше та більш точніше розуміти значення та важливість діяльно- сті Національної поліції України в секторі безпеки і оборони. Теж саме стосується і структури правового статусу Національної поліції України, як суб’єкта сектору без- пеки і оборони. До елементів якої можуть відноситься правові норми, які визначають цей статус, правосуб’єктність, принципи, юридична відповідальність тощо. The article considers the concept and structure of the legal status of the National Police of Ukraine and its units as a subject of the security and defense sector. The content of the legal status of the National Police of Ukraine in counteracting threats to national security is analyzed. The content of the concepts "legal status", "legal status of a state body", "legal status of the National Police of Ukraine" is analyzed. It is emphasized that legal status is a kind of social status, which in turn is defined as a list of certain rules of conduct. It has been established that through the rights and responsibilities of a state body it is possible to determine its place in the legal system, to trace and establish the purpose and motives of its creation, the tasks that the state may set before it, and so on. A number of problematic issues related to the inconsistency of determining the legal status of the National Police of Ukraine and its units as a subject of the security and defense sector in the Law of Ukraine "On National Police" and Laws of Ukraine "On National Security of Ukraine", "On Fundamentals of National Resistance" The own concept of the legal status of the National Police of Ukraine and its subdivisions as a subject of the security and defense sector is proposed. The own structure of the legal status of the National Police of Ukraine and its subdivisions as a subject of the security and defense sector is proposed. It was emphasized that it is impossible to understand the specifics of the National Police of Ukraine as a subject of the security and defense sector without determining its legal status in this area. At the same time, the very definition of "legal status" among scholars is ambiguous and has certain views on its content. And without a clear concept of "legal status" it is impossible to understand in more detail and more precisely the importance and significance of the activities of the National Police of Ukraine in the security and defense sector. The same applies to the structure of the legal status of the National Police of Ukraine as a subject of the security and defense sector. Its elements may include legal norms that determine this status, legal personality, principles, legal responsibility, etc.
Опис
Ключові слова
правовий статус, поняття правового статусу Національної поліції України та її підрозділів як суб’єкту сектору безпеки та оборони, структура правового статусу Національної поліції України та її підрозділів як суб’єкту сектору безпеки та оборони., legal status, the concept of the legal status of the National Police of Ukraine and its units as a subject of the security and defense sector, the structure of the legal status of the National Police of Ukraine and its units as a subject of the security and defense sector.
Бібліографічний опис
Нікітін А.А. ПОНЯТТЯ, ЗМІСТ ТА СТРУКТУРА ПРАВОВОГО СТАТУСУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ ТА ЇЇ ПІДРОЗДІЛІВ ЯК СУБ'ЄКТА СЕКТОРУ БЕЗПЕКИ І ОБОРОНИ. Юридичний бюлетень. 2022. Випуск 24. С. 137-142.