ВПЛИВ ГЕНДЕРНОГО ФАКТОРУ НА РІВЕНЬ ІНТЕЛЕКТУ ТА ЗАГАЛЬНИХ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ ЗДІБНОСТЕЙ ОФІЦЕРІВ ПОЛІЦІЇ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021-04-23
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Автор дійшов висновку про доцільність використання тестів інтелекту у практиці при проведенні професійного відбору кандидатів на службу в поліцію та навчання у поліцейські заклади. При цьому слід мати на увазі, що широке використання інтелектуальних тестів у світовій практиці для передбачення професійної успішності пов'язано з досить високою їх прогностичною надійністю, особливо щодо успішності навчання (інтелект і пов'язані з ним конструкти мають достатньо високу валідність). Слід також зазначити, що рівень інтелекту є лише одним із багатьох факторів, що визначають успішність професійної діяльності. Тому остаточний висновок про професійну придатність кандидата до служби в поліцію та навчання у поліцейські заклади необхідно робити на підставі результатів комплексного психологічного, психофізіологічного тестування, з огляду на специфіку службової діяльності та необхідність психологічного забезпечення гендерної рівності. The author came to the conclusion about the expediency of using intelligence tests in practice during the professional selection of candidates for police service and training in police institutions. At the same time, it should be borne in mind that wide use of intellectual tests in world practice for prediction of professional success is associated with a fairly high level of them predictive reliability, especially regarding academic success (intelligence and related constructs are sufficiently high validity). It should also be noted that there is only one level of intelligence from many factors that determine the success of a professional activity Therefore, the final conclusion about professional suitability a candidate for police service and training in police institutions must be done on the basis of the results of the comprehensive psychological, psychophysiological testing, in view of the specifics of official activity and the need for psychological ensuring gender equality.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Смірнова О.М. ВПЛИВ ГЕНДЕРНОГО ФАКТОРУ НА РІВЕНЬ ІНТЕЛЕКТУ ТА ЗАГАЛЬНИХ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ ЗДІБНОСТЕЙ ОФІЦЕРІВ ПОЛІЦІЇ. Актуальні аспекти криміналістичного та психологічного забезпечення правоохоронної діяльності, м. Одеса, 23 квітня 2021 р. Одеса: ОДУВС, 2021. 269 с. С. 250-257.