Методологічні основи та інструментарій управління спеціалізованими складними системами

Анотація
Монографія присвячена питанням розробки методології побудови адаптивних методів, моделей, алгоритмів та засобів автоматизованого управління СС. Розглянуто логіко-обчислювальний метод оцінки технічної ефективності функціонування ІАСУ СС; здійснена доробка контрольно-аналітичного інструментарію розв'язання оптимізаційних задач декомпозиції функціональних алгоритмів системи управління; сформовані алгоритми оптимізації багатокритеріальних задач прийняття рішень з нечіткою метою в умовах невизначеності. Запропоновано комплекси алгоритмів для вирішення задач календарного планування; синтезована стратегія управління, яка задовольняє заданому критерію адаптації та організує мінімум заданому критерію якості перехідного процесу; розроблена конструкція програмованого контролера для управління ТПСС; розроблено методологію уявлення багатовимірних функцій у вигляді таблиць та автоматизованої побудови графіків функцій случайної структури з використанням ЕОМ. Розроблено нові методологічні основи створення комплексних адаптивних систем автоматизованого управління СС, створена функціональна схема системи управління СС та блок-схеми алгоритмів взаємодії завдань, що вирішуються в умовах функціонування ІАСУ. The monograph is devoted to the development of methodology for building adaptive methods, models, algorithms and means of automated control of the SS. The logical-computational method of estimating the technical efficiency of the IASU SS operation is considered; completion of control and analytical tools for solving optimization problems of decomposition of functional algorithms of the control system; algorithms for optimizing multicriteria decision-making tasks with a fuzzy goal in conditions of uncertainty are formed. Sets of algorithms for solving scheduling problems are proposed; synthesized management strategy that satisfies the specified criterion of adaptation and organizes the minimum specified criterion of the quality of the transition process; the design of the programmable controller for management of TPSS is developed; developed a methodology for representing multidimensional functions in the form of tables and automated graphing of functions of a random structure using a computer. New methodological bases of creation of complex adaptive systems of automated control of SS are developed, the functional scheme of control system of SS and the block diagram of algorithms of interaction of the tasks solved in the conditions of functioning of IASU is created.
Опис
Ключові слова
система управління, обробка інформації, сучасні методи ідентифікації та оптимізації, management system, information processing, modern methods of identification and optimization
Бібліографічний опис
Балтовський О.А., Ісмайлов К.Ю., Кокошко В.С., Пядишев В.Г., Сіфоров А.І., Форос Г.В. Методологічні основи та інструментарій управління спеціалізованими складними системами / Балтовський О.А., Ісмайлов К.Ю. - Одеса: Фенікс, 2020.
Зібрання