Кримінологічна характеристика та запобігання корисливим злочинам проти власності у великому місті Причорноморського регіону

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
У статті представлені результати вивчення кримінологічної характеристики корисливим злочинам проти власності у великому місті Причорноморського регіону, узагальнені фактори детермінації цих правопорушень, окреслені основні напрями запобігання цим злочинам. За результатами дослідження встановлено, що тільки в місті Одеса щорічно вчиняється 51% (10 389) злочинів проти власності; у місті Миколаїв щорічно реєструється порядку 49% (6201) посягань на власність, у місті Херсон реєструється один із трьох від усіх учинених у регіоні злочинів проти власності. Корисливі посягання на власність у великому місті характеризуються несприятливою динамікою та яскравими кількісно-якісними відмінностями. Максимальні параметри інтенсивності цих злочинів спостерігаються в місті Миколаєві з показниками 1274 злочини на 100 000 населення, на другому місті опинилося місто Херсон – 1271 злочини на 100 000, третє місце посіло місто Одеса із показниками 1028 злочинів на 100 000 населення. Сформульовано, що до найбільш вагомих факторів детермінації корисливих посягань на власність у великому місті належать такі: негативні процеси, пов’язані з урбанізацією; високий рівень безробіття; соціальна нерівність серед населення; негативний вплив алкоголізму, зловживання алкоголем та наркотиками; висока концентрація у великих містах рецидивістів; негативний вплив оточуючого середовища; надмірна насиченість міського середовища незаконно придбаною зброєю; домінування в суспільстві установок на збагачення будь-якими шляхами; низький рівень викриття місць збуту викраденого майна; низький рівень розкриття крадіжок, грабежів, розбоїв, вимагань та шахрайств; неналежний захист житла грома- дян; невиправдана гуманізація кримінального зако- нодавства; неналежна організація віктимологічної профілактики серед населення тощо. Підвищення якості запобігання корисливим злочинам проти власності у великому місті передбачає діяльність, спрямовану на покращення економічної ситуації у великому місті, створення безпечного міського середовища шляхом розбудови міської інфраструктури, покращення благоустрою, налагодження освітлення, зменшення навантаження на міську автотранспортну систему, профілактика зловживання наркотиками та алкоголем, інформування населення про найбільш небезпечні місця та способи вчинення корисливих посягань на власність, доведення способів збереження майна від протиправних посягань, збільшення рівня розкриття корисливих злочинів проти власності, посилення інформацій- но-аналітичного забезпечення роботи правоохоронних органів, обладнання вулиць міста системою відеоспостереження. Важлива роль у роботі правоохоронних органів відводиться збільшенню нарядів поліції у вечірній та нічний час; самостійна роль відводиться картографуванню маршрутів пересування злочинців і узагальнення даних про місця скоєння злочинів, потенційних місць збуту викраденого майна, систематизація адрес проживання осіб, схильних до вчинення цієї категорії правопорушень тощо. The results of studying the criminological characteristics of mercenary crimes against property in a big city in the Black Sea region, the generalized factors of determination of these offenses are presented in the article, the main directions of prevention of these crimes are outlined. According to the results of the investigation, it is established that only in the city of Odessa more than half of 51% (10,389) crimes against property are committed annually; in Nikolaev about 49% (6201) encroachments on property are annually registered; and in Kherson, one in three of all crimes against property committed in the region is registered. Mercenary encroachments on property are characterized by adverse dynamics and striking quantitative and qualitative differences in a big city. The maximum parameters of intensity of these crimes are observed in the city of Nikolaev with indicators of 1274 crimes per 100 000 population; Kherson came in second place – 1274; and the third place was taken by Odessa with rates of 1028 crimes per 100 000 population. It is formulated that the most significant factors of determination mercenary encroachments on property in a big city include: negative processes associated with urbanization; high level of unemployment; social inequality among the population; negative impact of alcoholism, alcohol and drug abuse; high concentration of recidivists in large cities; negative impact of the environment; excessive saturation of the urban environment with illegally acquired weapons; domination in society of facilities to enrichment by any means; low level of exposing places of sale of stolen property; low level of disclosing thefts, robberies, assaults, extortions and frauds; inadequate protection of citizens’ housing; unjustified humanization of criminal legislation; improper organization of victimological prophylaxis among the population, etc. Improving the quality of preventing mercenary crimes against property in a big city involves activities aimed at: improving the economic situation in the big city; creating a safe urban environment by building urban infrastructure, improving of accomplishment, lighting adjustment; decreasing the burden on the urban transport system; prevention of drug and alcohol abuse; informing the population about the most dangerous places and ways of committing mercenary encroachments on property; proving ways to preserve property from illegal encroachments; increasing the level of solving mercenary crimes against property; strengthening information and analytical support for the work of law enforcement agencies; equipping the city streets with a video surveillance system. An important role in the work of law enforcement is given to increasing police squads in the evening and at night; an independent role is assigned to the mapping of routes of movement of criminals and generalization of data on places of commission of crimes, potential places of sale of stolen property, systematization of residence addresses of persons predisposed to this category of offenses, etc.
Опис
Ключові слова
корислива злочинність проти власності, регіон, велике місто, Причорноморський регіон, детермінація злочинності у великому місті, запобігання злочинності., mercenary crime against property, region, big city, Black Sea region, determination of crime in a big city, crime prevention.
Бібліографічний опис
Остроглядов О. І. Кримінологічна характеристика та запобігання корисливим злочинам проти власності у великому місті Причорноморського регіону. Південноукраїнський правничий часопис. 2020. № 3. С. 68-70.