Проблемні питання процесу бюджетної децентралізації в Україні

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
У статті досліджено проблемні питання бюджетної децентралізації як складової частини реформи децентралізації влади, що нині триває в Україні. З'ясовано цільову спрямованість децентралізації задля створення економічно стабільного та збалансованого розвитку України. Виявлено вплив кількісних змін бази нарахування податків, зборів та обов'язкових платежів на динаміку зміни номінальних доходів місцевих бюджетів. Запропоновано перелік організаційно-правових заходів щодо удосконалення реалізації процесу бюджетної децентралізації в Україні. The article explores the problematic issues of budget decentralization as an integral part of the reform of decentralization of power, which is now being implemented in Ukraine. The target orientation of decentralization to create an economically stable and balanced development of Ukraine is clarified. The influence of quantitative changes in the base of taxation, fees and obligatory payments on the dynamics of changes in nominal incomes of local budgets is established. A list of organizational and legal measures to improve the implementation of the process of budget decentralization in Ukraine is proposed.
Опис
Ключові слова
публічне управління; децентралізація влади; бюджетна децентралізація; місцеве самоврядування; фінансові ресурси; місцеві бюджети; податки та збори; офіційні трансферти., public administration; decentralization of power; budget decentralization; local government; financial resources; local budgets; taxes and fees; official transfers.
Бібліографічний опис
Баранов С.О. Проблемні питання процесу бюджетної децентралізації в Україні. Підприємництво, господарство і право, №3. 2020. С.115-119.