ПРАВОВИЙ НІГІЛІЗМ ЯК ЮРИДИЧНО-ФІЛОСОФСЬКА КАТЕГОРІЯ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2013-04-26
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Правовий нігілізм існує як елемент, риса, властивість індивідуальної та суспільної свідомості, суспільних відносин, політичної та правової культури, що є в певній країні в певний час. Він містить не тільки настрої, наміри, правову культуру, а й вчинки людей, мотивацію їхньої поведінки, що характеризує спосіб життя загалом. Legal nihilism exists as an element, feature, property of individual and social consciousness, social relations, political and legal culture that exists in a certain country at a certain time. It contains not only moods, intentions, legal culture, but also the actions of people, the motivation of their behavior, which characterizes the way of life in general.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Сенченко, Д. ПРАВОВИЙ НІГІЛІЗМ ЯК ЮРИДИЧНО-ФІЛОСОФСЬКА КАТЕГОРІЯ. Роль та місце ОВС у розбудові демократичної правової держави : матеріали V міжнар. наук.-практ. конф., ч. 2, 26 вітня 2013 р. — Одеса : ОДУВС, 2013. — 168 с. С.119-121.