Застосування заходів індивідуальної профілактики суб'єктами ювенальної превенції у роботі з неповнолітніми

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Метою статті є аналіз правової доктрини щодо визначення заходів профілактики правопорушень у роботі з неповнолітніми. Автор звернув увагу на основні ризики та причини вчинення правопорушень дітьми, серед основних є низька правова культура та правова свідомість неповнолітніх. Наголошено на тому, що співпраця підрозділів ювенальної превенції з органами та службами у справах дітей, педагогами, громадськими організаціями, батьками є ефективною діяльністю у напрямку здійснення превентивних заходів. Визначені нормативно-правові акти національного законодавства та міжнародного, що закріплюють основні положення, завдання, перелік суб’єктів які здійснюють профілактичну діяльність. Деталізовані заходи індивідуальної профілактики, серед яких: бесіди з дитиною, бесіди з батьками дитини, складання плану заходів з індивідуальної профілактики на основі вивчення матеріалів характеристик, індивідуально-психологічних особливостей дитини, відвідання за місцем проживання дитину для з’ясування умов проживання, сприяння у вирішенні соціальних проблем дитини. Проаналізовано зарубіжний досвід здійснення профілактики правопорушень на прикладі Японії, Нідерландів, Німеччини. Автором запропоновані основні рекомендації, щодо покращення профілактичної роботи неповнолітніх, серед яких: надання правової допомоги педагогам, щодо проведення профілактичної діяльності у закладах освіти шляхом проведення тренінгів, конференцій, курсів підвищення кваліфікації; зустрічі с представниками ювенальної превенції в межах шкільного закладу або на території відділу поліції; підвищення правової культури та правової свідомості дітей, роз’яснення види правопорушень, які вчиняються неповнолітніми, відповідальність останніх та правові наслідки такої відповідальності; залучення громадських організацій та волонтерів до проведення дозвілля разом з дітьми, створення та залучення до літніх таборів де неповнолітні можуть працювати або корисно відпочивати; поширення інформаційно-рекламного матеріалу щодо шкідливості вживання алкоголю, наркотичних засобів та психотропних речовин; проведення профілактики правопорушень серед неповнолітніх повинно здійснюватися на систематичній основі, а не фрагментально «аби як». Зосереджувати особливу увагу на дітях з девіантною поведінкою. The purpose of the article is to analyze the legal doctrine regarding the determination of measures to prevent offenses in work with minors. The author drew attention to the main risks and reasons for committing offenses by children, among the main ones being the low legal culture and legal awareness of minors. It was emphasized that the cooperation of juvenile prevention units with bodies and services for children, teachers, public organizations, and parents is an effective activity in the direction of implementing preventive measures. Normative legal acts of national and international legislation, which fix the main provisions, tasks, and the list of entities that carry out preventive activities, have been determined. Detailed measures of individual prevention, including: conversations with the child, conversations with the child's parents, drawing up a plan of measures for individual prevention based on the study of material characteristics, individual and psychological characteristics of the child, visiting the child's place of residence to find out living conditions, assistance in solving social problems of the child. The foreign experience of crime prevention was analyzed using the examples of Japan, the Netherlands, and Germany. The author proposed the main recommendations for improving the preventive work of minors, including: grant of legal aid to the teachers, in relation to realization of prophylactic activity in establishments of education by realization of training, conferences, courses of inplant training; to meeting of ювенальної prevention с representatives within the limits of school establishment or on territory of department of police; an increase of legal culture and legal consciousness of children, elucidation is types of offences, that is accomplished by minor, responsibility of the last and law consequences of such responsibility; bringing in of public organizations and volunteers to realization of leisure together with children, creation and bringing in to the summer camps where the minor can work or it is useful to have a rest; distribution of інформаційно material is in relation to harmfulness of the use of alcohol, narcotic facilities and psychotropic substances; realization of prophylaxis of offences among minor must come true on systematic basis, but not фрагментально "if as". To concentrate the special attention on children with девіантною behavior.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Капуляк, В. Застосування заходів індивідуальної профілактики суб'єктами ювенальної превенції у роботі з неповнолітніми. Південноукраїнський правничий часопис. № 3. 2023. С. 42-46.