Об'єктивні ознаки адміністративного правопорушення, передбаченного статтею 44/3 КУпАП, та їх вплив на обсяг повноважень Національної поліції України

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Харківський національний університет внутрішніх справ
Анотація
Визначено родовий та безпосередній об’єкти правопорушення, передбаченого ст. 433 КУпАП, зміст суспільно небезпечного діяння. Досліджено проблему конкуренції норм ст. 42 КУпАП та ст. 433 КУпАП за об’єктивними ознаками, запропоновано за- конодавчі зміни щодо усунення зазначеної колізії. Шляхом дослідження об’єктивних ознак адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 433 КУпАП, обґрунтовано необ- хідність і надано пропозиції законодавчих змін із метою розмежування повноважень Національної поліції України, Міністерства охорони здоров’я України, Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, а також органів місцевого самоврядування в Україні у сфері протидії порушенням правил щодо карантину людей, санітарно-гігієнічних, санітарно-протиепідемічних правил і норм. The author of the article has stipulates that public relations in the field of labor protection and public health are the generic object of an administrative offense under the Art. 443 of the Code of Ukraine on Administrative Offenses. The legislator has formed a generic object out of two relatively independent parts: 1) public relations on labor protection and 2) public relations on public health. The direct object of an administrative offense under the Art. 433 of the Code of Ukraine on Administrative Offenses can be defined as public relations to protect the population from infectious diseases and ensuring its sanitary and epidemic well-being. The author has established the content of a socially dangerous act, which stipulates administrative liability under the Art. 433 of the Code of Ukraine on Administrative Offenses: 1) violation of the rules provided by the Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine “On the prevention of the spread of an acute respiratory disease COVID-19 caused by the corona virus SARSCoV- 2 on the territory of Ukraine” dated from March 11, 2020 No. 211; 2) violation of the requirements of regulatory acts (orders, instructions, rules, regulations, etc.) of the Ministry of Health, which establish sanitary-hygienic and sanitary-anti-epidemic rules. The author has established the competition of norms of the Art. 42 of the Code of Ukraine on Administrative Offenses and the Art. 433 of the Code of Ukraine on Administrative Offenses according to the object and socially dangerous act; the author has suggested legislative amendments related to the elimination of the specified collision by the disapplication of the Art. 42 of the Code of Ukraine on Administrative Offenses. In the course of the research of objective features of administrative offenses provided by the Art. 433 of the Code of Ukraine on Administrative Offenses, the author has substantiated the need and has provided propositions for legislative amendments to delimit the powers of the National Police of Ukraine, the Ministry of Health of Ukraine, the State Service of Ukraine for Food Safety and Consumer Protection, and local self-government agencies in Ukraine in the sphere of counteracting violations of sequestration rules, sanitary and hygienic, sanitary and anti-epidemic rules and norms.
Опис
Ключові слова
правоохоронна діяльність, протидія поширенню інфекцій- них хвороб, об’єкт і суспільно небезпечне діяння адміністративного правопору- шення, порушення правил карантину людей, санітарних, санітарно-гігієнічних, санітарно-протиепідемічних правил і норм, Національна поліція України, law enforcement activity, counteraction to spread of infectious diseases, object and socially dangerous act of administrative offense, violation of sequestration rules, sanitary, sanitary and hygienic, sanitary and anti-epidemic rules and norms, National Police of Ukraine
Бібліографічний опис
Крикун В.В. Об'єктивні ознаки адміністративного правопорушення, передбаченного статтею 44/3 КУпАП, та їх вплив на обсяг повноважень Національної поліції України // Вісник ХНУВС. 2020. № 2(89). С. 153 - 163.