ПОТЕРПІЛИЙ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРАВІ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022-11-25
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Із законодавчого визначення кримінального правопорушення як суспільно небезпечного діяння випливає, що від будь-якого кримінального правопору- шення потерпілим нібито виступає суспільство. Наприклад, між тим, у випа- дку вчинення вбивства чи крадіжки немає потреби визнавати потерпілим усе суспільство – потерпілим визнаватиметься конкретна особа. Охорона інтересів окремих громадян та суспільства, яким заподіяно шко- ду внаслідок кримінального правопорушення, забезпечується активною дія- льністю органів слідства, дізнання, прокуратури й суду, які зобов’язані в ме- жах належної їм компетенції порушити кримінальне провадження в кожному випадку виявлення ознак кримінального правопорушення, вжити всіх передбачених законом заходів до встановлення події кримінального правопору- шення, осіб, які винні у їх вчиненні, їх покарання. From the legal definition of a criminal offense as a social one of a dangerous act, it follows that society allegedly acts as a victim of any criminal offense. For example, in the case of murder or theft, there is no need to recognize the whole society as a victim - a specific person will be recognized as a victim. Protection of the interests of individual citizens and society affected by as a result of a criminal offence, is ensured by active action by the bodies of investigation, inquiry, the prosecutor's office and the court, which are obliged to the horror of their competence to initiate criminal proceedings in everyone in the case of detection of signs of a criminal offense, take all measures provided for by law before establishing the event of a criminal offense actions, persons guilty of them, their punishment.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Чємпоєш Д.В. ПОТЕРПІЛИЙ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРАВІ. Кримінально-правові, кримінологічні та кримінально-виконавчі заходи попередження злочинності: матеріали Всеукраїнської наук.- практ. конф. 25 лист. 2022 р. Одеса : ОДУВС, 2022. 257 с. С. 134-136.