Забезпечення конфіденційності відомостей про особу, яка залучається на негласній основі до проведення оперативної закупки наркотичних засобів і психотропних речовин

Анотація
Стаття присвячена питанням забезпечення безпеки осіб, які залучаються на негласній основі до проведення оперативних закупівель наркотичних засобів і психотропних речовин. Обґрунтована необхідність надання гарантій конфіденційності особам, які співробітничають з оперативними та слідчими підрозділами органів внутрішніх справ, реалізації у їхньому відношенні заходів безпеки, спрямованих на захист персональних даних взятих під захист осіб та іншої інформації, що може їх викрити перед підозрюваними (обвинуваченими) та громадськістю. Статья посвящена вопросам обеспечения безопасности лиц, которые привлекаются на негласной основе к проведению оперативных закупок наркотических средств и психотропных веществ. Обоснована необходимость предоставления гарантий конфиденциальности лицам, которые сотрудничают с оперативными и следственными подразделениями органов внутренних дел, реализации мер безопасности, направленных на за-щиту данных о взятых под защиту лицах и иной информации, которая может их изобличить перед подозреваемыми (обвиняемыми) и общественностью. The article deals with the issues the ensuring safety for the participants of criminal proc-ess, who are involved in the covert basis to conduct operational procurement of drugs and psychotropic substances. The author stressed the necessity of guarantees of confidentiality to individuals, who cooperate with the operational and investigative units of internal affairs bodies, the implementation of security measures, aimed at protecting the data collected under the protection of persons and other information, that could expose them to the suspect (accused) and the public.
Опис
Ключові слова
учасник кримінального судочинства, оперативна закупка, заходи безпеки, псевдонім, анонімність, конфіденційність., участник уголовного судопроизводства, оперативная закупка, меры безопасности, псевдоним, анонимность, конфиденциальность., participant of the criminal proceedings, operational procurement, security measures, pseudonym, anonymity, confidentiality.
Бібліографічний опис
Тарасенко Р.В., Любчик В.Б. Забезпечення конфіденційності відомостей про особу, яка залучається на негласній основі до проведення оперативної закупки наркотичних засобів і психотропних речовин / Р.В. Тарасенко, В.Б. Любчик // Юридичний бюлетень: наук. журн. / редкол.: О.Г. Предместніков та ін. – Одеса: ОДУВС, 2015. – Вип. 1. (1). – С. 106 - 113.