КОНВЕНЦІЙНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРОТИДІЇ НАРКОЗЛОЧИННОСТІ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018-03-30
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
По-перше, кожна із Конвенцій відображала реальний стан загроз від наркоманії на момент її прийняття. Так, Єдина конвенція про наркотичні засоби 1961 року (з поправками 1972 року) закріплює положення про те, що - наркоманія є злом як для окремих осіб, так і злом, яке направлене проти здоров’я та благополуччя людства і є соціальною та економічною небезпекою для людства; Конвенція Організації Об'єднаних Націй «Про боротьбу проти незаконного обігу наркотичних засобів і психотропних речовин» акцентувала увагу на проблемі для здоров’я населення і соціальні проблеми, які виникають в результаті зловживання деякими психотропними речовинами. По-друге, Конвенції виступають підґрунтям для формування національної нормативної бази у сфері протидії та боротьби з наркоманією, та передбачають координовані дії на рівні міжнародного співробітництва. First, each of the Conventions reflected the real state of threats from drug addiction at the time of its adoption. Thus, the Single Convention on Narcotic Drugs of 1961 (amended in 1972) enshrines the provision that - drug addiction is an evil both for individuals and an evil that is directed against the health and well-being of mankind and is a social and economic danger for humanity; The Convention of the United Nations Organization "On Combating Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances" emphasized the public health and social problems arising from the abuse of some psychotropic substances. Secondly, the Conventions serve as a basis for the formation of a national regulatory framework in the field of combating and combating drug addiction, and provide for coordinated actions at the level of international cooperation.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Ульянов О.І. КОНВЕНЦІЙНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРОТИДІЇ НАРКОЗЛОЧИННОСТІ. Роль та місце правоохоронних органів у розбудові демократичної правової держави: матеріали Х міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., м. Одеса, 30 березня 2018 р. — Одесса: ОДУВС, 2018. — 282 с. С. 153-155.