Державна міграційна політика: поняття та загальна характеристика

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023-03-22
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський державний університет внутрішніх справ
Анотація
Узагальнюючи всі вищезазначені у дослідженні визначення та характеристики, автор підсумовує, що державна міграційна політика являє собою сукупність заходів (комплекс правових, фінансових, адміністративних та організаційних), які включають процес прийняття управлінських рішень щодо регулювання міграційних процесів з позицій міграційних пріоритетів, міграційних викликів та загроз, впорядкування міграційних потоків, боротьби із нелегальною міграцією, які мають регулюватись державною владою. Summarizing all the definitions and characteristics mentioned above in the study, the author concludes that the state migration policy is a set of measures (a complex of legal, financial, administrative and organizational), which include the process of making managerial decisions regarding the regulation of migration processes from the standpoint of migration priorities, migration challenges and threats , regulation of migration flows, fight against illegal migration, which should be regulated by the state authorities.
Опис
Ключові слова
Міграційна політика, поняття, мета, зміст, міжнародне співробітництво. Migration policy, concept, purpose, content, international cooperation.
Бібліографічний опис
Кульчицький, М. Державна міграційна політика: поняття та загальна характеристика. Роль та місце правоохоронних органів у розбудові демократичної правової держави: матеріали XV міжнар. наук.-практ. конф., м. Одеса, 22 березня 2023 р. Одеса: ОДУВС, 2023. С.320-322.