Адміністративно-правове забезпечення процесу деокупації тимчасово окупованих територій України

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Юридичний науковий електронний журнал
Анотація
У статті досліджуються теоретичні та імперативні аспекти організації і здійснення адміністративно-правового забезпечення процесу деокупації тимчасово окупованих територій України. Обгрунтовано, що поняття державної території займає ключове місце в системі існування будь-якої незалежної держави. Саме держава в межах своєї території здійснює верховенство, яке називають територіальним і яке є невід’ємною частиною державного суверенітету. Визначено, що в наслідок військової агресії Російської Федерації Україна втратила контроль над територією Автономної Республіки Крим та частиною територій адміністративно – територіальних одиниць Донецької, Запорізької, Луганської та Херсонської областей. Досліджено протиправний характер проведених на окупованих територіях України псевдо референдумів про приєднання цих територій до Росії, доведено їх невідповідність діючому українському законодавству та нормам і принципам міжнародного права. Досліджено та розкрито зміст наукових категорій «державна територія», «окупація», «окуповані території», «деокупація», «реінтеграція» та «адміністративно-правове забезпечення процесу деокупації територій». Встановлено, що деокупація тимчасово окупованих територій України є однією з найважливіших безпекових завдань, які постають сьогодні перед українською державою та суспільством. Було визначено напрямки та зміст державної політики з деокупації тимчасово окупованих територій України. Проаналізовано систему нормативно-правового забезпечення процесу деокупації тимчасово окупованих територій України та надана характеристика змісту окремих законодавчих та підзаконних актів. Запропоновано визначення державної політики у сфері деокупації тимчасово окупованої території України, як комплексу визначених цілей, завдань та напрямів діяльності компетентних органів та громадянського суспільства, що спрямовані на відновлення територіальної цілісності та суверенітету України над тимчасово окупованою територією, нівелювання потенційних загроз зі сторони РФ, здійснення планової діяльності стосовно створення умов та визначення можливостей реалізації військових, політико-дипломатичних, організаційноправових заходів щодо звільнення тимчасово окупованих територій АРК, Донецької, Запорізької, Луганської та Херсонської областей. Було запропоновано та обґрунтовано необхідність здійснення комплексу політико-дипломатичних, військових, організаційно-правових, процесуальних та науково – організаційних заходів, спрямованих на відновлення контролю над тимчасово окупованими територіями України. Визначено, що наведений в роботі перелік заходів з деокупації територій України є багатоплановий, охоплює широкий спектр з політичної, безпекової, адміністративної діяльності та потребує значних організаційних та ресурсних зусиль. The article examines the theoretical and imperative aspects of the organization and implementation of administrative and legal support for the process of deoccupation of the temporarily occupied territories of Ukraine. It is justified that the concept of state territory occupies a key place in the system of existence of any independent state. It is the state within its territory that exercises supremacy, which is called territorial and is an integral part of state sovereignty. It was determined that as a result of military aggression, the Russian Federation of Ukraine lost control over the territory of the Autonomous Republic of Crimea and part of the territories of the administrative territorial units of Donetsk, Zaporizhzhia, Luhansk and Kherson regions. The illegal character of the pseudo-referendums held in the occupied territories of Ukraine on the accession of these territories to Russia was investigated, and their inconsistency with the current Ukrainian legislation and norms and principles of international law was proven. The contents of the scientific categories «state territory», «occupation», «occupied territories», «de-occupation», «reintegration» and «administrative and legal support of the process of de-occupation of territories» were studied and revealed. It has been established that the de-occupation of the temporarily occupied territories of Ukraine is one of the most important security tasks facing the Ukrainian state and society today. The directions and content of the state policy on the de-occupation of the temporarily occupied territories of Ukraine were determined. The system of regulatory and legal support for the process of deoccupation of temporarily occupied territories of Ukraine is analyzed and the content of individual legislative and by-laws is described. It is proposed to define the state policy in the field of deoccupation of the temporarily occupied territory of Ukraine, as a set of defined goals, tasks and areas of activity of competent bodies and civil society, aimed at restoring the territorial integrity and sovereignty of Ukraine over the temporarily occupied territory, leveling potential threats from the Russian Federation, implementing planned activities related to the creation of conditions and the determination of the possibilities of implementing military, political-diplomatic, organizational and legal measures for the liberation of the temporarily occupied territories of the ARC, Donetsk, Zaporizhzhia, Luhansk and Kherson regions. It was proposed and substantiated the need to implement a complex of political-diplomatic, military, organizational-legal, procedural and scientific-organizational measures aimed at restoring control over the temporarily occupied territories of Ukraine. It was determined that the list of measures for the de-occupation of the territories of Ukraine presented in the work is multifaceted, covers a wide range of political, security, and administrative activities and requires significant organizational and resource efforts.
Опис
Ключові слова
державна територія, державний суверенітет, територіальні конфлікти, окупація, окуповані території, псевдо референдум, деокупація, реінтеграція, адміністративно-правове забезпечення процесу деокупації територій, організаційно-правові заходи з деокупації територій., state territory, state sovereignty, territorial conflicts, occupation, occupied territories, pseudo-referendum, de-occupation, reintegration, administrative and legal support for the process of de-occupation of territories, organizational and legal measures for de-occupation of territories.
Бібліографічний опис
Баранов С.О. Адміністративно-правове забезпечення процесу деокупації тимчасово окупованих територій України. Юридичний науковий електронний журнал. Запоріжський національний державний університет. 2022. № 6. С. 512-516.