Завдання, принципи та напрями кадрової політики в органах поліції України

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2017
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
У розділі підручника розглянуто основні завдання кадрової політики в органах поліції України: оновлення персоналу в органах поліції; відповідність кваліфікації, рівня навичок та особистих моральних і ділових якостей міжнародним вимогам і стандартам; забезпечення не формального, а реального захисту персоналу органів поліції; удосконалення системи внутрішнього контролю за діями працівників та здійснення безперервної професійної підготовки на високому науково-педагогічному та методологічному рівнях. Принципи державної кадрової політики досліджено, як трирівневу систему. Розкрито напрями кадрової політики: створення нових якісних критеріїв відбору кандидатів на службу, оновлення механізму процедур відбору кандидатів на службу, удосконалення організаційно-функціональних аспектів діяльності кадрових і екзаменаційних комісій, забезпечення високого рівня матеріального та соціального забезпечення працівників поліції.The section of the textbook considers the main tasks of personnel policy in the police of Ukraine: updating staff in the police; compliance of qualifications, skills and personal moral and business qualities with international requirements and standards; ensuring not formal but real protection of police personnel; improving the system of internal control over the actions of employees and the implementation of continuous training at a high scientific, pedagogical and methodological levels. The principles of state personnel policy are studied as a three-tier system. The directions of personnel policy are revealed: creation of new qualitative criteria for selection of candidates for service, updating of the mechanism of procedures for selection of candidates for service, improvement of organizational and functional aspects of personnel and examination commissions, ensuring high level of material and social security of police officers.
Опис
Ключові слова
завдання, принципи, напрями, кадрова політика, поліція, органи, персонал, кандидат, служба., tasks, principles, directions, personnel policy, police, bodies, personnel, candidate, service.
Бібліографічний опис
Ізбаш К.С. Завдання, принципи та напрями кадрової політики в органах поліції України // Управління органами Національної поліції України : підручник / за заг. ред. д-ра юрид. наук, доц. В. В. Сокуренка; МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. - Харків: Стильна типографія, 2017. - С. 283 -293.