ДЕЯКІ АСПЕКТИ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ЗЛОЧИНИ ПРОТИ НЕПОВНОЛІТНІХ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2016
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Львівський державний університет внутрішніх справ
Анотація
Кримінальний кодекс України щодо потерпілого, який не досяг вісімнадцяти років вживає у своїх нормах поняття: дитина, новороджена дитина, малолітня дитина, малолітня особа, непов-нолітня особа. У деяких статтях цих понять не вживає, але із змісту логічно випливає, що мається на увазі і малолітня дитина (особа до 14 років) і неповнолітня особа (особа від 14 до 18 років). Тому, вважаємо, що попередження різного роду негативних впливів на неповнолітніх є на сьогодення сучасним та актуальним напрямом дії в держав. Кримінальне законодавство є юридичною базою боротьби зі злочинністю, зокрема де потерпіла особа дитина (непо-внолітня), але щоб законодавство було ефективним, необхідно правильно застосовувати його норми в практичній діяльності і своєчасно виправляти прогалини в праві. The Criminal Code of Ukraine on a victim who has not reached the age of eighteen uses the terms in his norms: child, newborn child, minor child, minor, minor. In some articles these concepts are not used, but from the content it logically follows that both the minor child (the person till 14 years) and the minor (the person from 14 till 18 years) is meant. Therefore, we believe that the prevention of various negative effects on minors is currently a modern and relevant course of action in the state. Criminal law is the legal basis for combating crime, in particular where the victim is a child (minor), but for the law to be effective, it is necessary to properly apply its rules in practice and timely correct gaps in the law.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Корнієнко М.В., Марко С.І. ДЕЯКІ АСПЕКТИ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ЗЛОЧИНИ ПРОТИ НЕПОВНОЛІТНІХ // Теорія та практика правоохоронної діяльності: Міжнародна науково-практична конференція (11 листопада 2016 року) / упор. Ю. С. Назар. – Львів: ЛьвДУВС, 2016. С.164 - 169.