Методичні рекомендації щодо проходження практики та стажування курсантами та слухачами денної форми навчання Одеського державного університету внутрішніх справ України

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2017
Автори
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський державний університет внутрішніх справ
Анотація
Проходження практики та стажування курсантами та слухачами Одеського державного університету внутрішніх справ України є одним із важливих етапів практичної підготовки курсантів та слухачів вищих навчальних закладів МВС України в комплектуючих підрозділах НПУ України, що здійснюється з метою закріплення теоретичних знань, отриманих на певному етапі навчання відповідно до напряму спеціалізації, набуття та вдосконалення професійних навичок і вмінь. Програми проходження практики та стажування розроблено відповідно до Законів України "Про освіту", "Про вищу освіту", "Про Національну поліцію", інших нормативно-правових актів МОН України, МВС України та Національної поліції України що регламентують діяльність вищих навчальних закладів зі специфічними умовами навчанняі за напрямами підготовки «Правознавство» та «Правоохоронна діяльність» факультетів № 1, № 2, № 3. Прохождение практики и стажировки курсантами и слушателями Одесского государственного университета внутренних дел Украины является одним из важных этапов практической подготовки курсантов и слушателей высших учебных заведений МВД Украины в комплектующих подразделениях НПУ Украины, осуществляемое с целью закрепления теоретических знаний, полученных на определенном этапе обучения в соответствии с направлением специализации, приобретение и совершенствование профессиональных навыков и умений. Программы прохождения практики и стажировки разработаны в соответствии с Законами Украины "Об образовании", "О высшем образовании", "О Национальной полиции", других нормативно-правовых актов МОН Украины, МВД Украины и Национальной полиции Украины регламентирующих деятельность высших учебных заведений со специфическими условиями обучения и по направлениям подготовки «Правоведение» и «Правоохранительная деятельность» факультетов № 1, № 2, № 3. The practice and training of students of Odessa State University of Internal Affairs of Ukraine is one of the important stages of practical training of cadets and students of higher educational establishments of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine in the component units of the National Academy of Sciences of Ukraine, carried out in order to consolidate the theoretical knowledge obtained at a certain stage of study in accordance with the direction. specialization, acquisition and improvement of professional skills and abilities. The programs of internship and internship are developed in accordance with the Laws of Ukraine "On Education", "On Higher Education", "On National Police", other normative legal acts of the Ministry of Education and Science of Ukraine, the Ministry of Internal Affairs of Ukraine and the National Police of Ukraine regulating the activities of higher educational institutions with specific conditions. studying in the areas of training "Jurisprudence" and "Law-enforcement activity" of faculties № 1, № 2, № 3.
Опис
Ключові слова
практика, стажування, практичний підрозділ, освітньо-кваліфікаційний рівень, курсанти, слухачі., практика, стажировка, практический подразделение, образовательно-квалификационный уровень, курсанты, слушатели., practice, internship, practical subdivision, educational qualification level, cadets, listeners.
Бібліографічний опис
Методичні рекомендації щодо проходження практики та стажування курсантами та слухачами денної форми навчання Одеського державного університету внутрішніх справ: метод. реком. / розроб. А.О. Шелехов, М.В. Корнієнко, П.С. Романько. - Одеса:ОДУВС, 2017. - 118 с.