ДОБРОЧЕСНІСТЬ: ВАЖЛИВИЙ НАПРЯМ ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ В СИСТЕМІ МВС

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС; Херсонський факультет.
Анотація
В статті досліджено, що формування доброчесності виступає одним із основних напрямків укріплення інституційного потенціалу у сфері безпеки і оборони сучас- них держав. Даному напрямку присвячено Програму з забезпечення доброчесності під проводом НАТО, яка діє з 2007 та містить практичні інструменти для допомоги країнам в утвердженні доброчесності, прозорості та підзвітності у сфері безпеки і обо- рони з метою зменшення ризиків корупції. Важливість цього питання підкреслюється й тим, що у 2016 році була розроблена Політика НАТО з виховання доброчесності, спрямована на виховання доброчесності та розбудову дієвих прозорих та підзвітних оборонних структур, здатних ефективно реагувати на непередбачувані загрози без- пеці, у тому числі на гібридні прояви. Важливість такої програми для структурних підрозділів системи МВС обумовлена: рівнем корупції в Україні, зростанням масштабів незаконного відмивання грошей, здобутих незаконним шляхом, військовими діями на Сході країни та війною, яка була розгорнута країною-агресором проти України. Все зазначене вимагає активної про- тидії з акумулюванням національного та міжнародного досвіду. Визначено, що корупція є комплексним явищем, яке формується та змінюється під впливом об’єктивних явищ і потребує протидії. Підтримка сильного сектору безпеки і оборони вимагає активних дій, серед яких провідне місце займає принцип добро- чесності, покладений в основу програмних дій НАТО, спрямованих на забезпечення світової безпеки. Виховання доброчесності знайшло своє закріплення у низці документів, підпи- саних країнами-членами Альянсу, зокрема: 1) Програмі (Ініціативі) НАТО/РЄАП з забезпечення доброчесності (2007 р.); 2) Політиці НАТО з виховання доброчесності (2016 р.). Ці акти пов’язані між собою логічно та визначають основні засади протидій корупції шляхом запровадження у діяльність оборонних структур та структур забез- печення безпеки принципу доброчесності. Встановлено, що у відповідності до Політики НАТО з виховання доброчесності важливими напрямками протидії корупції в системі МВС можна назвати наступні: запровадження принципів виховання доброчесності до стратегій та заходів Міністер- ства внутрішніх справ; прийняття участі структурних підрозділів системи МВС у іні- ціативах та програмах в рамках співробітництва з НАТО, зокрема ініціативах НАТО з розбудови доброчесності; здійснення самооцінки системи МВС у відповідності до спеціально розробленого НАТО Запитальника самооцінки; забезпечення в системі службової підготовки усвідомлення працівниками системи МВС наслідків корупції; підвищення рівня обізнаності, обмін інформацією щодо кращих практик, процесів та методології боротьби з корупційними проявами; формування поінформованого, обізнаного і здатного формувати культуру доброчесності керівництва; залишення гендерного підходу одним із засадничих принципів програми спільних дій та заходів з НАТО з виховання доброчесності. The article examines that the formation of integrity is one of the main areas of strengthening institutional capacity in the field of security and defense of modern states. This is the focus of the NATO-led Integrity Program, which has been in place since 2007 and provides practical tools to assist countries in promoting security and defense integrity, transparency and accountability to reduce the risk of corruption. The importance of this issue is underscored by the fact that NATO Integrity Policy was developed in 2016 to promote integrity and build effective, transparent and accountable defense structures capable of responding effectively to unforeseen security threats, including hybrid ones. The importance of such a program for structural units of the Ministry of Internal Affairs is due to: the level of corruption in Ukraine, the growing scale of illegal money laundering, hostilities in the east and the war that was launched by the aggressor country against Ukraine. All this requires active counteraction with the accumulation of national and international experience. It has been determined that corruption is a complex phenomenon that is formed and changed under the influence of objective phenomena and needs to be counteracted. Supporting a strong security and defense sector requires proactive action, with the principle of integrity at the heart of NATO global security action. Integrity education is enshrined in a number of documents signed by Allies, including: 1) the NATO / EAPC Integrity Program (2007); 2) NATO Integrity Policy (2016). These acts are logically interconnected and determine the basic principles of combating corruption by implementing the principle of integrity in the activities of defense and security structures. It was established that in accordance with NATO Integrity Policy, important areas of combating corruption in the Ministry of Internal Affairs include the following: introduction of principles of integrity education in the strategies and measures of the Ministry of Interior; participation of structural units of the Ministry of Internal Affairs in initiatives and programs in the framework of cooperation with NATO, in particular NATO initiatives to build integrity; self-assessment of the system of the Ministry of Internal Affairs in accordance with the specially developed NATO Self-Assessment Questionnaire; ensuring that employees of the Ministry of Internal Affairs are aware of the consequences of corruption in the training system; raising awareness, exchanging information on best practices, processes and methodologies for combating corruption; formation of informed, knowledgeable and able to form a culture of integrity of leadership; keeping the gender approach one of the guiding principles of NATO Integrity and Integrity Program.
Опис
Ключові слова
доброчесність, корупція, політика НАТО, протидія, система МВС, службова підготовка, integrity, corruption, NATO policy, countermeasures, MIA system, training.
Бібліографічний опис
Галунько В.М., Шкута О.О. ДОБРОЧЕСНІСТЬ: ВАЖЛИВИЙ НАПРЯМ ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ В СИСТЕМІ МВС.Юридичний бюлетень. 2022. Випуск 25. С. 106-115.