СУЧАСНИЙ СТАН ТЕРОРИСТИЧНИХ АКТІВ У ВЕЛИКИХ МІСТАХ УКРАЇНИ

dc.contributor.authorСтукаліна, Ольга Віталіївна
dc.contributor.authorStukalina, Olha
dc.date.accessioned2023-07-05T09:35:38Z
dc.date.available2023-07-05T09:35:38Z
dc.date.issued2022
dc.description.abstractСтаття присвячена дослідженню сучасного стану терористичних актів у великих містах України. З’ясовано, що в Україні намітились стійкі тенденції до погіршення терористичної ситуації, що, у першу чергу, пов’язано зі збройним конфліктом, який відбувається у нашій державі доволі тривалий проміжок часу, в якому сторона- агресор застосовує різноманітні засоби і методи для досягнення злочинних цілей шляхом вчинення терористичних актів. Доведено, що характерної гостроти терористичний акт набув у межах великих міст України, насамперед – у м. Києві, Харкові, Одесі, Дніпрі, Запоріжжі та Львові. Стверджується, що протягом 2013–2021 рр. загальна кількість терористичних актів у м. Києві, Харкові, Одесі, Дніпрі, Запоріжжі та Львові із певними коливаннями змінилась у бік зменшення, що пов’язано з різного роду випадковими обставинами, а не із системними явищами та процесами, що впливають на їх реальний стан. Визначено, що в Україні виявляється у 38 разів менше злочинців-терористів порівняно з кількістю облікованих терористичних актів. Встановлено, що найбільш ураженими від цього суспільно небезпечного діяння є м. Дніпро, з середнім показником 5,5 злочинів, за ним розміщується м. Харків (1,1), м. Одеса – 0,9, м. Київ – 0,3, м. Запоріжжя – 0,2 та м. Львів – 0,1 злочин цієї категорії на 100 тис. міського населення. Виявлено, що терористичні акти у великих містах України вчиняються особами у сукупності зі злочинами, як із спільним родовими об’єктом, так і з абсолютно протилежним. Тобто, майже по кожному другому вироку суду особа визнається винною за вчинення злочину, передбаченого ст. 258 КК України, у сукупності з іншими злочинами. Стверджується, що злочинний світ прагне погіршити загальний стан громадської безпеки і публічного порядку у міському середовищі та створити «сприятливу» криміногенну обстановку для реалізації злочинних намірів шляхом терористичного залякування міського населення. Зроблено висновок, що пріоритетним завданням України є постійна боротьба за збереження найвищих соціальних цінностей шляхом впровадження якісних антитерористичних заходів, що відповідатимуть масштабу сучасних терористичних загроз. The article is devoted to the study of the current state of terrorist acts in large cities of Ukraine. It was found out that in Ukraine there have been steady trends towards the deterioration of the terrorist situation, which, first of all, is connected with the armed conflict that has been going on in our country for quite a long period of time, in which the aggressor party uses various means and methods to achieve criminal goals by committing terrorist acts. It has been proven that the terrorist act became characteristically acute within the large cities of Ukraine, primarily in the cities of Kyiv, Kharkiv, Odesa, Dnipro, Zaporizhzhia, and Lviv. It is claimed that during 2013-2021, the total number of terrorist acts in the cities of Kyiv, Kharkiv, Odesa, Dnipro, Zaporizhzhia and Lviv changed with certain fluctuations in the direction of decrease, which is associated with various kinds of random circumstances, and not with systemic phenomena and processes affecting their real state. It was determined that in Ukraine there are 38 times fewer terrorist criminals compared to the number of recorded terrorist acts. It was established that the city of Dnipro is the most affected by this socially dangerous act, with an average rate of 5.5 crimes, followed by the city of Kharkiv (1.1), the city of Odesa – 0.9, and the city of Kyiv – 0.3, Zaporizhzhia – 0.2 and Lviv – 0.1 crime of this category per 100,000 city population. It was found that terrorist acts in large cities of Ukraine are committed by persons in combination with crimes, both with a common generic object and with the complete opposite. That is, according to almost every second court verdict, a person is found guilty of committing a crime under Article 258 of the Criminal Code of Ukraine, together with other crimes. It is claimed that the criminal world seeks to worsen the general state of public safety and public order in the urban environment and to create a "favorable" criminogenic environment for the implementation of criminal intentions through terrorist intimidation of the urban population. It was concluded that the priority task of Ukraine is the constant struggle to preserve the highest social values by implementing high-quality anti-terrorist measures that will correspond to the scale of modern terrorist threats.
dc.identifier.citationСтукаліна, О. Сучасний стан терористичних актів у великих містах України. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Юриспруденція. № 58. 2022. С. 46-49.
dc.identifier.urihttps://dspace.oduvs.edu.ua/handle/123456789/5558
dc.publisherНауковий вісник Міжнародного гуманітарного університету
dc.titleСУЧАСНИЙ СТАН ТЕРОРИСТИЧНИХ АКТІВ У ВЕЛИКИХ МІСТАХ УКРАЇНИ
dc.title.alternativeThe current state of terrorist acts in large cities of Ukraine
dc.typeArticle
Файли
Контейнер файлів
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Вантажиться...
Ескіз
Назва:
Сткаліна с.46 ВИРІЗ.pdf
Розмір:
433.17 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійна угода
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Вантажиться...
Ескіз
Назва:
license.txt
Розмір:
1.71 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: