УСТАНОВИ ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ УКРАЇНИ, ЩО ЗАЛИШИЛИСЬ В УМОВАХ ОКУПАЦІЇ. ПРОБЛЕМИ ТА ПИТАННЯ

Вантажиться...
Ескіз
Файли
Дата
2022-10-19
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС; Херсонський факультет.
Анотація
До основних питань, які потребують вирішення в період окупації: системні порушення прав людини і громадянина під час відбування кримінальних покарань та знаходження в ув’язненні в УВП; відсутність належного правового регулювання порядку та процедури проведення ефективної та своєчас- ної евакуації засуджених та увязнених; фінансування УВП та персоналу; забезпечення гуманітарних потреб пенітенціарної системи під час воєнного стану; облаштування сховищ та укрить УВП для розміщення в них засуджених та персоналу; відсутність інформаційної підтримки та координації для засуджених та персоналу щодо послідовності дій під час воєнного стану, ситуації бойових дій в районі розташування установи або потрапляння установи в умови окупації; несвоєчасне та обмежене застосування інститутів дострокового звільнення осіб, які тримаються в УВП; відсутність або обмежений характер фіксації воєнних злочинів, які вчинюються в УВП під час воєнного стану; недостатньо активні дії, спрямовані на організацію повернення засуджених та ув’язнених з окупованих територій на території підконтрольні Україні, створення гуманітарних коридорів для забезпечення потреб установ виконання покарань, які опинилися на окупованих територіях тощо; обмежене залучення інститутів громадянського суспільства для надання підтримки та допомоги пенітенціарній системі. Among the main issues that need to be resolved during the period of occupation: systemic violations of human and citizen rights during the serving of criminal sentences and imprisonment in the UVP; lack of proper legal regulation of the order and procedure of effective and timely evacuation of convicts and prisoners; financing of UVP and personnel; provision of humanitarian needs of the penitentiary system during martial law; arrangement of warehouses and shelters of the UVP for accommodation of convicts and staff; lack of information support and coordination for convicts and staff regarding the sequence of actions during martial law, the situation of hostilities in the area where the institution is located, or the institution entering the conditions of occupation; untimely and limited application of the institutes of early release of persons held in detention centers; absent or limited the nature of recording war crimes committed in the Ukrainian Armed Forces during martial law; insufficiently active actions aimed at organizing the return of convicts and prisoners from the occupied territories to territories controlled by Ukraine, creation of humanitarian corridors to meet the needs of institutions execution of punishments that ended up in the occupied territories, etc.; limited involvement of civil society institutions to provide support and assistance to the penitentiary system.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Шкута О.О. УСТАНОВИ ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ УКРАЇНИ, ЩО ЗАЛИШИЛИСЬ В УМОВАХ ОКУПАЦІЇ. ПРОБЛЕМИ ТА ПИТАННЯ. Пріоритетні напрямки реформування правової системи України в умовах воєнного стану: матеріали Всеукраїнської науково- практичної конференції (м. Одеса, 19 жовтня 2022 р.) / за ред. д. ю .н. Шкути О.О. – Одеса: Херсонський факультет Одеського державного університету внутрішніх справ, 2022. – 209 с. С. 77-79.