Межі надзвичайного правового регулювання: доктринальні визначення

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2019
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Автор доходить висновку, що межі надзвичайного правового регулювання, що формулюються правовою наукою, але не мають практичного закрілення у законодавстві, можна виділити в окрему групу. Правові межі надзвичайного регулювання являють собою юридичні рамки застосування надзвичайного регулювання, якими держава обмежує втручання у життя особи та суспільства. Межі надзвичайного правового регулювання - це межі об’єктивного та суб’єктивного характеру, що визначаються законодавством i міжнародними правовими актами, у рамках яких здійснюється спеціальний та винятковий юридичний вплив на суспільні відносини в надзвичайних обставинах. The author concludes that the boundaries of emergency legal regulation, formulated by legal science, but not practically enshrined in law, can be divided into a separate group. The legal limits of emergency regulation are the legal framework for the application of emergency regulation, by which the state limits interference in the life of the individual and society. The limits of emergency legal regulation are the limits of objective and subjective nature, determined by law and international legal acts, within which there is a special and exclusive legal influence on public relations in emergency situations.
Опис
Ключові слова
правове регулювання; надзвичайні адміністративно-правові режими; надзвичайне правове регулювання; доктрини надзвичайного правового регулювання; юридичні межі надзвичайного правового регулювання., legal regulation; emergency administrative and legal regimes; emergency legal regulation; doctrines of emergency legal regulation; legal limits of emergency legal regulation.
Бібліографічний опис
Кузніченко C.О. Межі надзвичайного правового регулювання: доктринальні визначення. Актуальні проблеми адміністративно-правової науки : зб. доп. учасн. Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 2019. С. 49-52.