МАТЕРІАЛІСТИЧНА ДІАЛЕКТИКА, ЯК МЕТОД ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗКРИТТЯ ТА РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020-03-20
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Як свідчить сучасна слідча та судова практика, зустрічаються непоодинокі випадки відсутності у слідчих необхідного професійного рівня знань [необхідного криміналістичного мислення], яке призводять до помилок, у тому числі і помилок, які тягнуть за собою судові помилки, які в подальшому калічать людські долі. Це необхідне криміналістичне мислення формується на базі дослідження та вивчення методології та методів криміналістики, та методів які використовує криміналістика. Саме застосування методів криміналістики допомагає слідчим оцінювати встанов¬лені докази та інші дані по справі, дозволяючи обрати з них саме ті, які формують логічну ланку доказування. Тому у час стрімкої глобалізації, яка на сьогоднішній день охопила усі сфери суспільного життя необхідно повернутися до подальшого вивчення методології криміналістики починаючи з переосмислення фундаментальних, всезагальних методів та їх впливу на формування свідомості сучасного слідчого. Таким всезагальним, універсальним методом пізнання та суспільної практики є метод матеріалістичної діалектики, який відігріє важливу роль в системі методологічного знання Діалектичний метод, як вчення про розвиток речей і процес їх пізнання, про мислення, його закони і форми використовується криміналістикою як всезагальний метод пізнання. Зокрема, матеріалістична діалектика надійно захищає методологічний апарат криміналістики від псевдонаукових прийомів, заснова¬них на забобонах, містиці та окультизмі. As evidenced by modern investigative and judicial practice, there are rare cases where investigators lack the necessary professional level of knowledge [necessary forensic thinking], which leads to mistakes, including mistakes that lead to judicial errors that subsequently cripple human destinies. This necessary forensic thinking is formed on the basis of research and study of the methodology and methods of forensics, and the methods used by forensics. It is the application of forensic methods that helps investigators evaluate established evidence and other data on the case, allowing them to choose those that form a logical link of evidence. Therefore, at the time of rapid globalization, which today has covered all spheres of social life, it is necessary to return to the further study of the methodology of criminology, starting with the rethinking of fundamental, universal methods and their influence on the formation of the consciousness of a modern investigator. Such a general, universal method of cognition and social practice is the method of materialistic dialectics, which will play an important role in the system of methodological knowledge. The dialectical method, as a teaching about the development of things and the process of their cognition, about thinking, its laws and forms, is used by criminology as a universal method of cognition. In particular, materialist dialectics reliably protects the methodological apparatus of forensics from pseudoscientific techniques based on superstition, mysticism, and the occult.
Опис
Ключові слова
матеріалістична діалектика, методи криміналістики, досудове розслідування злочинів, методологія., materialist dialectics, methods of criminology, pretrial investigation of crimes, methodology.
Бібліографічний опис
Оржинська Е.І. МАТЕРІАЛІСТИЧНА ДІАЛЕКТИКА, ЯК МЕТОД ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗКРИТТЯ ТА РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ. Реформування правоохоронних органів України у Р 45 світлі змін євроінтеграційних процесів : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Херсон, 20 березня 2020 р.] / за ред. д. ю .н., Шкута О. О.; Одеський державний університет внутрішніх справ. - Херсон : Видавничий д ім «Гельветика», 2020. - 304 с. С. 251-262.