ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬ МОРСЬКОГО ТРАНСПОРТУ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021-12-23
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Автором вбачається необхідність внесення відповідних змін до низки нормативних актів зокрема, до Кодексу торговельного мореплавства України, Водного кодексу України, Земельного кодексу України, Закону України «Про транспорт», Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», Закону України «Про морські порти України», Закону України «Про перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності», з метою усунення прогалин у процедурах планування розвитку території морських портів, відведення земель водного фонду, зайнятих територіальним морем, внутрішніми морськими водами, в тому числі під акваторією морських портів, визначення меж та процедури розширення територій морського порту за рахунок штучно створених земельних ділянок. The author sees the need to make appropriate changes to a number of regulatory acts, in particular, to the Merchant Shipping Code of Ukraine, the Water Code of Ukraine, the Land Code of Ukraine, the Law of Ukraine "On Transport", the Law of Ukraine "On Regulation of Town Planning Activities", the Law of Ukraine "On Sea Ports of Ukraine" , of the Law of Ukraine "On the List of Permissive Documents in the Field of Economic Activities", with the aim of eliminating gaps in the procedures for planning the development of the territory of seaports, the allocation of water fund lands occupied by the territorial sea, internal seawaters, including under the water area of ​​seaports, defining the boundaries and procedures for expanding seaport territories due to artificially created land plots.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Григорецька І.І. ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬ МОРСЬКОГО ТРАНСПОРТУ. International scientific conference «Maritime security of the Baltic-Black sea region: challenges and threats» : conference proceedings, December 23, 2021. Odessa : Izdevnieciba «Baltija Publishing». Рр. 94 - 97.