Альтернативне вирішення спорів як невід’ємна складова частина євроінтеграційного процесу

dc.contributor.authorПетренко, Наталія Олегівна
dc.contributor.authorPetrenko, Nataliia
dc.date.accessioned2023-02-15T06:29:19Z
dc.date.available2023-02-15T06:29:19Z
dc.date.issued2022
dc.description.abstractВ сучасному світі конфлікти є невід’ємною складовою життя людини. Багато з тих конфліктів які виникають мають правову складову. Більшість звикли до того, що вирішення таких спорів можливе тільки в судовому порядку. Одкак і світова, і європейська практика протягом багатьох років намагається змінити уявлення суспільства про шляхи вирішення конфліктів. Альтернативні способи вирішення спорів вже давно отримали визнання в країнах Європейського Союзу. Євроінтеграційні процеси, які активізувалися в Україні, вимагають внесення відповідних змін до процесуального законодавства та впровадження альтернативного вирішення спорів. Таким чином, запровадження примирних процедур є одним із пріоритетних напрямів судової реформи. Останнє доводиться Стратегію розвитку системи правосуддя та конституційного судочинства на 2021 – 2023 роки прийнятою Президентом України. Успішна реалізацію цієї Стратегії, в тому числі із запровадженням інституту альтернативного вирішення спорів позитивно відобразиться на іміджі України, як держави кандидата у члени ЄС. Саме тому наукові дослідження в цій сфері мають велике значення та можуть вплинути на практичну реалізацію майбутніх змін. Альтернативні способи вирішення спорів є динамічною структурою яка розвивається та удосконалюється, змінюється разом із суспільними відносинами. Так, первинно альтернативне вирішення спорів зароджувалося та розвивалося як альтернатива суду. Проте сучасні науковці відносять до даного інституту такі способи як врегулювання спору за участю судді та мирова угода укладена в межах судового процесу. Тобто зараз альтернативне вирішення спорів це сукупність самостійних способів вирішення правових конфліктів, які полягають у можливості застосування методів його вирішення, що раніше сторонами не застосовувалися до конкретного спору. Оскільки законодавство України в сфері альтернативного вирішення спорів стоїть на шляху становлення, то в ході легалізації даного інституту мають бути враховані останні тенденції його розвитку. In the modern world, conflicts are an integral part of human life. Many of the conflicts that arise have a legal component. Most people are used to the fact that the resolution of such disputes is possible only in court. Вut, for many years, world and European practice has been trying to change society's perception of ways to resolve conflicts. Alternative methods of dispute resolution have long been recognized in the countries of the European Union. European integration processes that have become more active in Ukraine require the introduction of appropriate changes to the procedural legislation and the introduction of alternative dispute resolution. Thus, the introduction of conciliation procedures is one of the priority areas of judicial reform. The latter is argued by the Strategy for the Development of the Justice System and Constitutional Judiciary for 2021-2023 adopted by the President of Ukraine. The successful implementation of this Strategy, including the introduction of the institution of alternative dispute resolution, will have a positive impact on the image of Ukraine as a candidate state for EU membership. That is why scientific research in this area is of great importance and can influence the practical implementation of future changes. Alternative methods of dispute resolution are a dynamic structure that develops and improves, changes along with social relations. So, initially, alternative dispute resolution was born and developed as an alternative to the court. However, modern scientists attribute to this institute such methods as settlement of a dispute with the participation of a judge and a settlement agreement concluded within the framework of a judicial process. That is, now alternative dispute resolution is a set of independent ways of resolving legal conflicts, which consist in the possibility of using methods of its resolution that were not previously applied by the parties to a specific dispute. Since the legislation of Ukraine in the field of alternative dispute resolution is on the way of formation, the latest trends in its development should be taken into account during the legalization of this institution.uk_UA
dc.identifier.citationПетренко Н.О. Альтернативне вирішення спорів як невід’ємна складова частина євроінтеграційного процесу. Ампаро. Запоріжжя: Видавничий дім «Гельветика», 2022. Спецвипуск. Т. 2.С. 61-66.uk_UA
dc.identifier.urihttp://dspace.oduvs.edu.ua/handle/123456789/4399
dc.publisherЗапорізький національний університетuk_UA
dc.subjectальтернативне вирішення спорів, правосуддя, суд, врегулювання спору, спір.uk_UA
dc.subjectAlternative Dispute Resolution, justice, court, dispute resolution, dispute.uk_UA
dc.titleАльтернативне вирішення спорів як невід’ємна складова частина євроінтеграційного процесуuk_UA
dc.title.alternativeALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION AS AN INTEGRAL COMPONENT OF THE EUROPEAN INTEGRATION PROCESSuk_UA
dc.typeArticleuk_UA
Файли
Контейнер файлів
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Вантажиться...
Ескіз
Назва:
петренко.pdf
Розмір:
385.39 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійна угода
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Вантажиться...
Ескіз
Назва:
license.txt
Розмір:
1.71 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: