Деякі аспекти юрисдикційної діяльності Державної податкової служби України в умовах євроінтеграційного процесу

dc.contributor.authorПавлютін, Юрій Миколайович
dc.contributor.authorPavliutin, Yurii
dc.date.accessioned2024-02-19T07:24:06Z
dc.date.available2024-02-19T07:24:06Z
dc.date.issued2023
dc.description.abstractДосліджено різні аспекти юрисдикційної діяльності Державної податкової служби України в контексті активного євроінтеграційного процесу. Проаналізовано ключові форми цієї діяльності, такі як розгляд скарг, внутрішні службові розслідування, провадження у справах про адміністративні правопорушення та ініціація судових процесів з метою захисту публічного інтересу. Особлива увага приділяється проблемам та перспективам удосконалення нормативно-правового регулювання юрисдикційної діяльності ДПС. Визначено актуальні аспекти, які вимагають поглибленого вивчення та аналізу, такі як внутрішні службові процедури, забезпечення ефективності проведення розслідувань та вдосконалення механізмів взаємодії з іншими правоохоронними та судовими органами. Дослідження також вказує на необхідність розвитку теоретичних засад юрисдикційної діяльності в контексті євроінтеграційних трансформацій. Автори розглядають можливі шляхи уніфікації підходів та стандартів у цій сфері, щоб створити єдиний та консистентний підхід до розуміння юрисдикційних питань у податковій системі. В контексті постійної європейської інтеграції висвітлюються питання уніфікації та гармонізації підходів до розуміння та застосування юрисдикційних принципів у роботі ДПС. Обгрунтовано, що створення єдиного підходу до цих питань допоможе забезпечити системність та консистентність в юрисдикційних рішеннях, що стане важливим кроком у напрямку підняття рівня довіри до податкової системи. Розглянуто проблематику взаємодії ДПС з широким спектром юрисдикційних питань, охоплюючи не лише традиційну сферу податкової політики та адміністрування єдиного внеску на соціальне страхування, але й розвиваючи інші аспекти. Серед них - прийняття, розгляд та вирішення скарг від суб’єктів оподаткування, внутрішні службові розслідування, що можуть включати дисциплінарні провадження відносно посадовців ДПС, а також провадження у справах про адміністративні правопорушення. Особливий акцент робиться на ініціації судових процесів для захисту публічного інтересу та впровадженні заходів, спрямованих на забезпечення додержання фіскального законодавства. Це дозволяє ДПС забезпечувати комплексний підхід до своєї юрисдикційної діяльності, що охоплює різні сфери та напрямки в рамках публічного інтересу. Загальний висновок статті визначає важливість зміцнення міжнародного співробітництва, особливо у контексті заходів європейської інтеграції. Висвітлення цих аспектів сприяє розумінню важливості адаптації податкової системи до міжнародних стандартів та забезпеченню її легкої взаємодії з глобальним співтовариством. The article researches various aspects of the jurisdictional activities of the State Tax Service of Ukraine in the context of the active European integration process. The author analyzes the key forms of this activity, such as consideration of complaints, internal official investigations, proceedings on administrative offenses and initiation of litigation to protect the public interest. Particular attention is paid to the problems and prospects for improving the legal and regulatory framework for the jurisdictional activities of the State Tax Service. The author identifies relevant aspects that require in-depth study and analysis, such as internal service procedures, ensuring the effectiveness of investigations, and improving the mechanisms of interaction with other law enforcement and judicial authorities. The study also points to the need to develop the theoretical foundations of jurisdictional activity in the context of European integration transformations. The authors consider possible ways to unify approaches and standards in this area in order to create a unified and consistent approach to understanding jurisdictional issues in the tax system. In the context of ongoing European integration, the article highlights the issues of unification and harmonization of approaches to understanding and application of jurisdictional principles in the work of the State Tax Service. It is substantiated that the creation of a unified approach to these issues will help to ensure systematic and consistent jurisdictional decisions, which will be an important step towards increasing the level of trust in the tax system. The author considers the issues of interaction of the State Tax Service with a wide range of jurisdictional issues, covering not only the traditional area of tax policy and administration of the single social security contribution, but also developing other aspects. These include accepting, reviewing and resolving complaints from taxpayers, internal service investigations, which may include disciplinary proceedings against STS officials, and proceedings on administrative offenses. Particular emphasis is placed on initiating legal proceedings to protect the public interest and implementing measures to ensure compliance with fiscal legislation. This allows the STS to ensure an integrated approach to its jurisdictional activities, covering various areas and directions within the public interest. The general conclusion of the article emphasizes the importance of strengthening international cooperation, especially in the context of European integration measures. Coverage of these aspects contributes to understanding the importance of adapting the tax system to international standards and ensuring its easy interaction with the global community.
dc.identifier.citationПавлютін, Ю. Деякі аспекти юрисдикційної діяльності Державної податкової служби України в умовах євроінтеграційного процесу. Право та державне управління. 2023. С.233-238.
dc.identifier.urihttps://dspace.oduvs.edu.ua/handle/123456789/6709
dc.publisherПраво та державне управління
dc.subjectюрисдикційна діяльність, державна податкова служба, євроінтеграційний процес, податкова політика, ефективність адміністрування, гармонізація законодавства, адаптація законодавства. jurisdictional activity, state tax service, European integration process, tax policy, efficiency of administration, harmonization of legislation, adaptation of legislation.
dc.titleДеякі аспекти юрисдикційної діяльності Державної податкової служби України в умовах євроінтеграційного процесу
dc.title.alternativeCertain aspects of jurisdictional activities of the state tax service of Ukraine in the conditions of the European integration process
dc.typeArticle
Файли
Контейнер файлів
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Вантажиться...
Ескіз
Назва:
Павлютін право та управ. 2023.pdf
Розмір:
256.44 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійна угода
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Вантажиться...
Ескіз
Назва:
license.txt
Розмір:
1.71 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: