Запобігання організованій злочинності в Одеському регіоні України

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2024
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський державний університет внутрішніх справ
Анотація
Дисертація є самостійною завершеною науковою працею, у якій представлені результати комплексного пізнання феномену запобігання організованій злочинності в Одеському регіоні України. Сформульовано систему знань про організовану злочинність в Одеському регіоні як про історичне, кримінологічне та соціально¬правове явище. Сформовано систему факторів, що обумовлюють детермінацію організованої злочинності в Одеському регіоні України. Розроблено на цій основі комплексну систему заходів запобігання організованій злочинності в Одеському регіоні Україні в умовах воєнного стану. Стверджується, що Одеський регіон, в силу особливостей свого географічного розташування, особливостей політичного та економічного устрою сформувався як специфічний центр з високими показниками організованої злочинності, для якого характерний високий рівень контрабанди, а в умовах війни, ще і наркотрафіку та наркоторгівлі, торгівлі зброєю та людьми; регіон характеризується порівняно більшим рівнем корисливої та корисливо¬насильницької злочинності організованого характеру, ніж на інших територіях Української держави; також в умовах воєнного стану зафіксовано високі показники економічної організованої злочинності та корупції тощо. Доведено, що Одеська область характеризується негативним станом організованої злочинності з негативними тенденціями до зростання організованих груп та злочинних організацій. В Одеському регіоні Україні ці показники перевищують загальнодержавні. За статистичними даними в Одеському регіоні України стабільно фіксується близько 8% організованих груп і злочинних організацій від усіх виявлених по Україні. У Одеській області фіксується кожна дванадцята організована група та злочинна організація. Так, у 2017 році в Одеському регіоні було виявлено 10 організованих груп і злочинних організацій, у 2018 році їх кількість зросла до 12 (+17 %), у 2019 році – до 17 (+ 42 %), у 2020 році – до 23 (+ 57 %), у 2021 році – до 28 (+ 65 %), у 2022 році зафіксовано 29 (+ 66 %), у 2023 році – до 29 (+66 %) організованих груп і злочинних організацій відповідно. організованих груп і злочинних організацій, що вказує на негативну динаміку проявів цього виду анти суспільної діяльності. З’ясовано, що з початком війни кількість осіб, які вчинили кримінально протиправні діяння у складі організованої групи і злочинної організації збільшилося майже у 2,5 рази. Так, якщо у 2018 році було виявлено 49 осіб; у 2019 році – 64 особи (+ 24 %); у 2020 році – 87 осіб (+ 44 %); у 2021 році – 102 особи (+ 52 %); то протягом воєнного 2022 року їх кількість зросла – до 118 (+ 58 %), протягом 2023 року – 120 (+60 %) осіб. Доведено, що з початком війни в Одеському регіоні істотно погіршилася ситуація у сфері протиправної діяльності організованих груп та злочинних організацій. Якщо у 2018 році вчинено її учасниками вчинено 150 тяжких та особливо тяжких кримінальних правопорушень; у 2019 році – 137 (¬ 8 %); у 2022 році їх кількість складала 298 (+ 41 %), а у 2023 році їх кількість складала 495 (+70 %) кримінальних правопорушень. За експертними даними організована злочинність характеризується високим рівнем латентності. На один виявлений випадок виявлених фактів протиправної діяльності організованих злочинних угрупувань приходиться від 15 до 20 невиявлених. Особливості кримінологічної характеристики осіб, які вчиняють злочини, що відносяться до категорії організованої злочинності полягають у такому: переважно це неодружені чоловіки молодого віку, більшість з них мають досвід злочинної діяльності, є прихильниками і сповідують «злочинну ідеологію», в умовах воєнного стану їх діяльність характеризується прагненням до збагачення, відрізняється невиправданою жорстокістю та цинізмом. Обґрунтовано позицію, що сучасний стан та тенденції організованої злочинності Одеському регіоеі України є результатом складної взаємодії цілої групи факторів, подій, процесів і явищ, які відбуваються у державних і суспільних сферах. У цьому процесі ключове місце відіграють: історичні, природньо¬географічні, соціально¬демографічні, політичні, економічні, правові, організаційно¬управлінські, психологічні та культурно¬виховні фактори, які в умовах російської агресії істотно підсилюють свій вплив на кількісно¬якісні зміни на криміногенну обтановку в Одеському регіоні, в тому числі і у сфері організованої злочинності. Автор робить висновок, що організована злочинна діяльність в Одеському регіоні є соціальним, економічним, ідеологічним і т.д. фундаментом, основою і однією з головних підстав існування будь¬якого виду протиправної діяльності – злочинності неповнолітніх, корисливої, рецидивної, економічної, насильницької, екстремістської спрямованості, злочинності у сфері незаконного обігу наркотиків, корупційної, контрабандної, терористичної і т.д., Отже, цей вид злочинності має розглядатися в якості базису для зміцнення правопорядку, стратегічного напрямку і основою запобігання для всієї злочинності в регіоні. Доведено, що в системі запобігання організованій злочинності в Одеському регіоні ефективним є комплексний підхід, коли одночасно система містить загально соціальні та спеціально¬кримінологічні заходи, направлені на соціально¬економічне, правове, інформаційне, культурне і т.д. покращення якості життя населення, а також – на попередження, виявлення, розкриття діяльності організованої злочинності, притягнення до відповідальності та ресоціалізації осіб, які відбули або відбувають покарання. Найбільш дієвим запобігання організованій злочинності в Одеському регіоні може бути у разі впровадження цілеспрямованої системної діяльності, комплексного характеру із застосуванням всієї системи кримінологічних засобів. У роботі обґрунтовано, що на сучасному етапі розвитку системи запобігання організованій злочинності більшість європейських країн традиційно дотримується гуманістичного підходу, спрямовану на створення умов унеможливлення вчинення злочинів, усунення причин та умов для злочинної поведінки, а також створення правових перешкод для унеможливлення чи ускладнення легалізації та використання коштів, отриманих злочинним шляхом. Боротьба з цим феноменом у різних регіонах світу здійснюється на основі комплексного, системного підходу за допомогою залучення і налагодження ефективної взаємодії між усіма суб’єктами запобіжної діяльності у чіткій взаємодії між ними, а також із активною діяльністю системи кримінальної юстиції і інших правоохоронних органів, спрямованої на забезпечення невідворотності кримінального покарання і застосування заходів кримінально¬правового впливу на учасників різних форм організованої злочинності (та/або до осіб, що приховують таку діяльність) Такий підхід доцільно застосовувати і у вітчизняній регіональній системі запобігання організованій злочинності. Наводиться низка доказів, що до основних напрямів підвищення ефективності запобігання організованій злочинності в Одеському регіоні України слід віднести: 1) формування єдиної комплексної державної політики у сфері запобігання та протидії організованій злочинності; 2) оновлення та удосконалення законодавства, що регулює сферу запобігання та протидії організованій злочинності на загальнодержавному, регіональному та місцевому рівнях. Важливого значення набуває прийняття нового Закону України «Про запобігання і протидію організованій злочинності»; 3) розробку та впровадження цільової регіональної програми щодо запобігання організованій злочинності на Одещині станом на 2024¬2026 рр.; 4) запозичення позитивного міжнародного досвіду у сфері запобігання організованій злочинності. Дієвим визначаємо досвід США, Німеччини, Італії та Великобританії, оскільки ці країни будують стратегію протидії організованій злочинності, як з урахуванням помилок та успіхів минулого, так і шляхом використання новітніх наукових досягнень, методів та технологій; 5) налагодження тісного міжнародного співробітництва з міжнародними організаціями, зарубіжними державами, неурядовими громадськими організаціями; 6) нейтралізація корупції як супутникового явища організованої злочинності в Одеському регіоні; 7) оперативну конфіскацію активів організованих груп і злочинних організацій; 8) утримання молоді від залучення до організованої кримінально протиправної діяльності; 9) активну співпрацю населення Одеського регіону з органами державної влади; 10) використання потенціалу засобів масової інформації у процесі запобігання організованій злочинності в Одеському регіоні. The dissertation is an independently completed scientific work,which presents the results of a comprehensive study of the phenomenon of prevention of organized crime in the Odesa region of Ukraine. The system of knowledge about organized crime in the Odesa region as a historical, criminological and socio¬legal phenomenon is formulated. A system of factors determining the determination of organized crime in the Odesa region of Ukraine has been formed. On this basis, a comprehensive system of measures to prevent organized crime in the Odesa region of Ukraine under martial law was developed. It is claimed that the Odesa region, due to the peculiarities of its geographical location, peculiarities of the political and economic system, has formed as a specific center with high indicators of organized crime,which is characterized by a high level of smuggling, and in conditions of war, also drug trafficking and drug trade, arms and human trafficking; the region is characterized by a relatively higher level of self-interested and selfinterested and violent organized crime than in other territories of the Ukrainian state; also in the conditions of martial law, high rates of economic organized crime and corruption, etc., were recorded. It has been proven that the Odesa region is characterized by a negative state of organized crime with negative trends towards the growth of organized groups and criminal organizations.In the Odesa region of Ukraine, these indicators exceed the national ones. According to statistical data, about 8% of organized groups and criminal organizations from all detected in Ukraine are stably recorded in the Odesa region of Ukraine.Every twelfth organized group and criminal organization is recorded in Odesa region. Thus, in 2017, 10 organized groups and criminal organizations were discovered in the Odesa region, in 2018 their number increased to 12 (+17%), in 2019 ¬ to 17 (+ 42%), in 2020 ¬ to 23 ( + 57 %), in 2021 ¬ up to 28 (+ 65 %), in 2022 ¬ 29 (+ 66 %), in 2023 ¬ up to 29 (+ 66 %) of organized groups and criminal organizations, respectively. organized groups and criminal organizations, which indicates the negative dynamics of manifestations of this type of anti-social activity. It was found that since the beginning of the war, the number of persons who committed criminal acts as part of an organized group and criminal organization increased almost 2.5 times. Yes, if 49 people were identified in 2018; in 2019 – 64 people (+ 24%); in 2020 – 87 people (+ 44%); in 2021 – 102 persons (+ 52%); then during the military year of 2022 their number increased to 118 (+ 58 %), during 2023 – 120 (+ 60 %) persons. It has been proven that with the beginning of the war in the Odesa region, the situation in the field of illegal activities of organized groups and criminal organizations has significantly worsened. If in 2018, its participants committed 150 serious and especially serious criminal offenses; in 2019 – 137 (-8%); in 2022, their number was 298 (+ 41%), and in 2023, their number was 495 (+70%) criminal offenses. According to expert data, organized crime is characterized by a high level of latency. There are 15 to 20 undetected cases of illegal activities of organized criminal groups for each detected case. Peculiarities of the criminological characteristics of persons who commit crimes belonging to the category of organized crime are as follows: they are mostly unmarried young men, most of them have experience in criminal activity, are supporters and profess "criminal ideology", in conditions of martial law their activities are characterized striving for enrichment, is characterized by unjustified cruelty and cynicism. The position that the current state and trends of organized crime in the Odesa region of Ukraine is the result of a complex interaction of a whole group of factors, events, processes and phenomena that take place in the state and public spheres is substantiated. In this process, the following factors play a key role: historical, natural¬geographical, socio-demographic, political, economic, legal, organizational management, psychological and cultural-educational factors, which in the conditions of Russian aggression significantly strengthen their influence on quantitative and qualitative changes in criminogenic training in the Odesa region, including in the field of organized crime. The author concludes that organized criminal activity in the Odesa region is social, economic, ideological, etc. the foundation, basis and one of the main reasons for the existence of any type of illegal activity ¬ juvenile, self-interested, recidivist, economic, violent, extremist crime, crime in the field of illegal drug trafficking, corruption, smuggling, terrorism, etc. Therefore, this type of crime should be considered as a basis for strengthening the law and order, a strategic direction and the basis of prevention for all crime in the region. It has been proven that a complex approach is effective in the system of preventing organized crime in the Odesa region, when at the same time the system contains general social and special criminological measures aimed at socio economic, legal, informational, cultural, etc. improvement of the quality of life of the population, as well as prevention, detection, disclosure of organized crime, prosecution and resocialization of persons who have served or are serving sentences. The most effective prevention of organized crime in the Odesa region can be in the case of the implementation of purposeful systematic activities of a complex nature with the use of the entire system of criminological means. The work substantiates that at the current stage of the development of the organized crime prevention system, the majority of European countries traditionally follow a humanistic approach aimed at creating conditions to prevent the commission of crimes, eliminating the causes and conditions for criminal behavior, as well as creating legal obstacles to prevent or complicate the legalization and use of funds , obtained by criminal means. The fight against this phenomenon in various regions of the world is carried out on the basis of a complex, systemic approach by involving and establishing effective interaction between all subjects of preventive activities in a clear interaction between them, as well as with the active activity of the criminal justice system and other law enforcement agencies aimed at ensuring the inevitability of criminal punishment and the application of measures of criminal law influence on participants of various forms of organized crime (and/or on persons concealing such activity) It is advisable to apply this approach in the domestic regional system of prevention of organized crime. A number of evidences are given that the main directions of increasing the effectiveness of the prevention of organized crime in the Odesa region of Ukraine should include: 1) formation of a unified comprehensive state policy in the field of prevention and counteraction of organized crime; 2) updating and improving the legislation regulating the prevention and counteraction of organized crime at the national, regional and local levels. The adoption of the new Law of Ukraine "On Prevention and Combating Organized Crime" is of great importance; 3) development and implementation of a targeted regional program for the prevention of organized crime in Odesa as of 2024¬2026; 4) borrowing positive international experience in the field of prevention of organized crime. We define the experience of the USA, Germany, Italy and Great Britain as effective, since these countries are building a strategy to combat organized crime, both taking into account the mistakes and successes of the past, and by using the latest scientific achievements, methods and technologies; 5) establishment of close international cooperation with international organizations, foreign states, non-governmental public organizations;6) neutralization of corruption as a satellite phenomenon of organized crime in the Odesa region; 7) operational confiscation of assets of organized groups and criminal organizations; 8) preventing youth from engaging in organized criminal activity; 9) active cooperation of the Odesa region population with state authorities; 10) using the potential of mass media in the process of preventing organized crime in the Odesa region.
Опис
Ключові слова
організована злочинність, організована злочинна група, групова злочинність, злочинна організація, регіональна злочинність, Одеська область, особа злочинця, детермінація, фактори, причини та умови злочинності, запобігання, профілактика, протидія організованій злочинності. organized crime, organized criminal group, group crime, criminal organization, regional crime, Odesa region, the person of the criminal, determination, factors, causes and conditions of crime, prevention, prevention, countering organized crime.
Бібліографічний опис
Джелілова, М.А. Запобігання організованій злочинності в Одеському регіоні України : дис . ... д-ра філос.: 081 / Мєр'єм Алієвна Джелілова; МВС України, Одеськ. держ. ун-т внутр. справ. - Одеса, 2024. 283 с.
Зібрання