INTERNATIONAL LEGAL RESPONSIBILITIES OF UKRAINE ON THE PROBLEMS OF PROVISION OF FUNCTIONING OF COMMUNICATION NAVIGATION SYSTEMS

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2016
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
The article deals with the problems of the international legal obligations of Ukraine on the issues of navigation communication system operation. The legal consequences of the absence in Ukraine of a purposeful state policy of development of the market of geoinformation services in the sphere of navigation geoinformation systems are analyzed. The obligation to consolidate at the legislative level provisions on the international legal responsibility of Ukraine arising in the field of the functioning of communication navigation systems is explained. It is indicated that objectively growing needs for digital cartographic products for transport and navigation geoinformation systems have led to a series of initiative projects of enterprises of various forms of ownership for the production of digital navigational charts and software. The development of the right to communication in Ukraine is an important prerequisite for the integration of national and international communications legislation. In order to solve a number of development problems, the existence and application of national legislation in the field of satellite communications, which is separated from the realities of the development of the international legislative process in general, is not enough. Also it is said that the decisions of the EU institutions, as well as the decisions of the Joint Committee of the Association, form the part of the national legal order of the associated countries. У статті досліджуються питання міжнародно-правових зобов’язань України з питань забезпечення функціонування комунікаційних систем навігації. Аналізуються правові наслідки відсутності в Україні цілеспрямованої державної політики розвитку ринку геоінформаційних послуг в сфері навігаційних геоінформаційних систем. Пояснюється обов'язковість закріплення на законодавчому рівні положень щодо міжнародно-правової відповідальності України, яка виникає в області функціонування комунікаційних систем навігації. Зазначається, що об'єктивно зростаючі потреби в цифровій картографічній продукції для транспортно-навігаційних геоінформаційних систем зумовили низку ініціативних проектів підприємств різних форм власності з виробництва цифрових навігаційних карт і програмних засобів. Розвиток права на комунікацію в Україні є важливою передумовою інтеграції національного та міжнародного комунікаційного законодавства. Для вирішення ряду проблем розвитку вже недостатньо існування та застосування національного законодавства в області супутникового зв’язку, відірваного від реалій розвитку міжнародного законодавчого процесу в цілому. Також йде мова про те, що Україна може запровадити механізм реалізації через відсилання в національному законодавстві до актів ЄС чи здійснити інкорпорацію в національне законодавство окремих положень або цілих блоків норм права Євросоюзу. Постанови інститутів ЄС, а також постанови Спільного комітету асоціації стають складовою національних правопорядків асоційованих країн. В статье исследуются вопросы международно-правовых обязательств Украины по вопросам обеспечения функционирования коммуникационных систем навигации. Анализируется правовые последствия отсутствия в Украине целенаправленной государственной политики развития рынка геоинформационных услуг в сфере навигационных геоинформационных систем. Объясняется обязательность закрепления на законодательном уровне положений об международно-правовой ответственности Украины, возникающей в области функционирования коммуникационных систем навигации. Отмечается, что объективно растущие потребности в цифровой картографической продукции для транспортно-навигационных геоинформационных систем обусловили ряд инициативных проектов предприятий различных форм собственности по производству цифровых навигационных карт и программных средств. Развитие права на коммуникацию в Украине является важной предпосылкой интеграции национального и международного коммуникационного законодательства. Для решения ряда проблем развития уже недостаточно существования и применения национального законодательства в области спутниковой связи, оторванного от реалий развития международного законодательного процесса в целом. Также говорится о том, что Украина может ввести механизм реализации через отсылку в национальном законодательстве к актам ЕС или осуществить инкорпорацию в национальное законодательство отдельных положений или целых блоков норм права Евросоюза. Постановления институтов ЕС, а также постановления Общего комитета ассоциации становятся составной национальных правопорядков ассоциированных стран.
Опис
Ключові слова
international legal obligations, navigation communication system, geoinformation services, geoinformation systems, the EU institutions, public administration, radio frequency resource, ICAO, IMO., міжнародно-правові зобов'язання, навігаційна система зв'язку, геоінформаційні послуги, геоінформаційні системи, установи ЄС, державне управління, радіочастотний ресурс, ІКАО, ІМО., международные правовые обязательства, система навигационной связи, геоинформационные услуги, геоинформационные системы, институты ЕС, государственное управление, радиочастотный ресурс, ИКАО, ИМО.
Бібліографічний опис
Halahan O.Y. INTERNATIONAL LEGAL RESPONSIBILITIES OF UKRAINE ON THE PROBLEMS OF PROVISION OF FUNCTIONING OF COMMUNICATION NAVIGATION SYSTEMS / O.Y. Halahan // Юридичний бюлетень: наук. журн. / редкол.: О.Г. Предместніков та ін. – Одеса: ОДУВС, 2016. – Вип. 3. (3). – С. 46 - 55.